Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1788 - Be­gin van de streng­ste win­ter sinds in 1706 in Ne­der­land met me­tin­gen werd be­gon­nen. 1980 - Bij een se­rie aard­be­vin­gen in het zui­den van Ita­lië ko­men on­ge­veer 4800 men­sen om. Voor­al Ebo­li wordt zwaar ge­trof­fen.

1890 - Ko­ning Wil­lem III sterft zon­der man­ne­lij­ke na­ko­me­lin­gen. Zijn eni­ge doch­ter, de 10-ja­ri­ge prin­ses Wil­hel­mi­na, volgt hem op als Ko­nin­gin der Ne­der­lan­den, on­der het re­gent­schap van haar moe­der, ko­nin­gin Emma.

2012 - In Sier­ra Le­o­ne maakt de kies­com­mis­sie de uit­slag van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van 17 no­vem­ber be­kend. Ernest Koro­ma wordt her­ver­ko­zen als pre­si­dent.

2014 - Le­wis Ha­mil­ton wint op het Yas Ma­ri­na Cir­cuit het we­reld­kam­pi­oen­schap For­mu­le 1. Dit is te­vens zijn twee­de ti­tel. Lu­cas Step­hen Gra­beel (Spring­field, Mis­sou­ri, 23 no­vem­ber 1984) is een Ame­ri­kaans ac­teur en zan­ger. Gra­beels car­ri­è­re be­gon toen hij in 2004 een bij­rol kreeg in de Dis­ney Chan­nel Ori­gi­nal Mo­vie Hal­lo­ween­to­wn High. Ver­vol­gens was hij in High School Mu­si­cal te zien. La­ter in 2006 kwam hij ook te­rug voor het ver­volg op Hal­lo­ween­to­wn High: Re­turn to Hal­lo­ween­to­wn. Gra­beel was in 2010 te zien in Cri­me Sce­ne In­ves­ti­ga­ti­on. Gra­beel was te­vens een deel­ne­mer van de eer­ste Dis­ney Chan­nel Ga­mes ooit om uit­ge­zon­den te wor­den. Hij zat bij Ash­ley Tis­da­le, Mit­chel Mus­so, Ky­le Mas­sey, Mi­ley Cy­rus en Emi­ly Osment in een team.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.