Vrou­wen op snel­weg be­roofd van vijf mil­joen aan sie­ra­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Twee vrou­wen uit Qa­tar zijn kort na hun aan­komst op het vlieg­veld Le Bour­get op een au­to­snel­weg bij Pa­rijs be­roofd van hun pe­per­du­re ba­ga­ge. Het gaat on­der meer om kle­ding­stuk­ken en sie­ra­den met een ge­schat­te waar­de van 5 mil­joen eu­ro, mel­den Fran­se me­dia. De au­to met chauf­feur waar­in de twee vrou­wen za­ten werd maan­dag ter hoog­te van een ben­zi­ne­sta­ti­on tot stop­pen ge­dwon­gen. Twee man­nen spo­ten een soort traan­gas naar bin­nen en gin­gen er met de ba­ga­ge van­door. Vol­gens de po­li­tie wor­den op de A1 va­ker soort­ge­lij­ke be­ro­vin­gen uit­ge­voerd.

De au­to­snel­weg ver­bindt de vlieg­vel­den Le Bour­get en Charles de Gaul­le.

De rovers heb­ben het meest­al voor­zien op rij­ke toe­ris­ten uit Ara­bi­sche Golf­sta­ten. In au­gus­tus 2014 werd een kon­vooi van de Sau­di­sche ambassade vlak voor een op­rit naar de A1 over­val­len.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.