Lint­jes voor bij­zon­de­re Su­ri­na­mers

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Een ste­vi­ge pre­si­den­ti­ë­le bra­sa voor Ra­mon Mac-Nack, spi­ri­tu­e­le lei­der van de win­ti­re­li­gie. Mac-Nack werd door pre­si­dent De­si Bou­ter­se on­der­schei­den als Com­man­deur in de Ere­or­de van de Ge­le Ster. On­der­schei­din­gen voor lei­ders van de win­ti­re­li­gie ko­men zee

PARAMARIBO - Zo­als elk jaar het ge­val is, was er ook de­ze keer een lint­jes­re­gen in het ka­der van de vie­ring van de Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid. In ver­band met de 41ste her­den­king van de On­af­han­ke­lijk­heids­dag wer­den 163 bij­zon­de­re per­so­nen on­der­schei­den door pre­si­dent De­si Bou­ter­se. Tus­sen hen be­vin­den zich ar­ties­ten, top­amb­te­na­ren, so­ci­a­le wer­kers en gees­te­lij­ke lei­ders.

Het was de be­doe­ling om nog meer men­sen te hul­di­gen, maar de voor­drach­ten wer­den te laat in­ge­diend. “He­laas, de in­die­ners wa­ren te laat”, zegt pre­si­dent De­si Bou­ter­se. Hij legt uit dat het enorm veel in­span­ning kost voor de de­co­ra­tie­com­mis­sie om on­der­zoek te doen naar de per­so­nen, die wor­den voor­ge­dra­gen om ge­hul­digd te wor­den. Het land ver­keert in moei­lijk­he­den en ook tij­dens de de­co­ra­tie­plech­tig­he­den haal­de de pre­si­dent dit aan, zo­als hij dat de af­ge­lo­pen maan­den con­se­quent heeft ge­daan tij­dens pu­blie­ke toe­spra­ken. Hij stelt de ge­de­co­reer­den als voor­beeld voor de sa­men­le­ving om on­baat­zuch­tig te zijn in het hel­pen van hun me­de­mens. Hoe­wel een on­der­schei­ding een be­kro­ning op het werk is, mag dit niet een drijf­veer zijn om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de ver­hef­fing van de sa­men­le­ving. “Als wij als volk thans het feit her­den­ken dat ons land 41 jaar zijn Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid ver­kreeg, dan be­sef­fen wij ook dat in ons so­ci­aal­eco­no­misch le­ven niet al­les ro­zen­geur en ma­ne­schijn is”, zegt de pre­si­dent. Hij roept op tot ver­draag­zaam­heid en meer naar el­kaar te luis­te­ren. On­der de 163 ge­de­co­reer­den sprin­gen de na­men van de mu­ziek­ve­det­tes Lies­beth Pero­ti en Nisha Ma­dar­an in het oog. Ook de po­li­ti­ci Frits Moes­sa­fir­hoes­sein uit Sa­ram­ac­ca en Ri­car­do Pan­ka uit Pa­ra zijn ge­de­co­reerd. Niet voor hun op­tre­den in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee in de af­ge­lo­pen re­geer­pe­ri­o­de, maar voor hun be­trok­ken­heid in an­der ver­band waar­on­der on­der­wijs en sport.

De mi­li­tair en sport­in­struc­teur Jer­ry Slijngard kreeg de on­der­schei­ding van Com­man­deur in de Ere­or­de van de Ge­le Ster even­als de win­tipries­ter Ra­mon Mac Nack die de mees­te aan­dacht trok van­we­ge een ri­tu­eel dat plaats­vond net voor en na de on­der­schei­ding van de­ze bij­zon­de­re spi­ri­tu­e­le lei­der.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.