FlexTank Ama­zo­ne Re­sour­ces nog niet naar Bar­ba­dos

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De ge­plan­de test­vaart van de FlexTank van Ama­zo­ne Re­sour­ces is gis­te­ren niet meer uit­ge­voerd van­uit Su­ri­na­me naar Bar­ba­dos. Het be­drijf geeft in een pers­be­richt aan dat het een ver­vroeg­de in­spec­tie op de wa­ter­zak moest uit­voe­ren. De no­di­ge in­spec­tie is af­ge­rond en met de au­to­ri­tei­ten is we­der­om af­ge­stemd, dat de wa­ter­zak als­nog ver­voerd zal wor­den.

Ama­zo­ne Re­sour­ces heeft een in­no­va­tie­ve tech­niek ont­wik­keld, waar­bij zoet­wa­ter uit ri­vie­ren in gro­te vo­lu­mes ver­voerd kan wor­den met een wa­ter­zak. Voor de test­vaart werd een mi­niFlexTank met een ca­pa­ci­teit van 2500 kuub op de Su­ri­na­me­ri­vier ge­vuld. De daad­wer­ke­lij­ke com­mer­ci­ë­le FlexTank zal 40,000 kuub kun­nen ver­voe­ren. De­ze zak zal ech­ter op zee blij­ven en al­daar van­uit de ri­vier ge­vuld wor­den door toe­le­ve­rings­boot­jes. De FlexTank-tech­niek werd op 17 no­vem­ber voor het eerst uit­voe­rig ge­test in Su­ri­na­me. De ster­ke stro­ming in de Su­ri­na­me­ri­vier leid­de tij­dens de voor­be­rei­ding tot lo­gis­tie­ke ver­tra­gin­gen. De hoe­veel­heid da­ta die ver­vol­gens via ver­schil­len­de test­in­stru­men­ten zijn in­ge­won­nen, on­der meer via dro­ne­me­tin­gen en stresstes­ten op de zak, heb­ben het tech­ni­sche team doen be­slui­ten om de be­stu­rings­sys­te­men, met na­me de an­ker­pun­ten naar de zak toe, na­der te in­spec­te­ren. De­ze tes­ten wa­ren reeds voor­zien in een la­ter sta­di­um. De enor­me stroom­snel­he­den in de Su­ri­na­me­ri­vier, on­ge­veer 8 km per uur, heb­ben ge­leid tot een ver­vroeg­de in­spec­tie al­vo­rens aan de over­steek van 1000 ki­lo­me­ter te star­ten.

Ama­zo­ne Re­sour­ces geeft aan dat de eerste fa­se van de test, be­staan­de uit het mon­te­ren van de FlexTank, het ver­an­ke­ren van de FlexTank op de ri­vier en het vul­len met zoet­wa­ter naar te­vre­den­heid en con­form plan­ning zijn ver­lo­pen. De ver­kre­gen in­for­ma­tie zal mee­ge­no­men wor­den in het ver­volg­pro­ces. Wan­neer de in­spec­tie is af­ge­rond, zal er in over­leg met re­le­van­te in­stan­ties een nieu­we da­tum ge­prikt wor­den voor het suc­ces­vol­le ver­volg van de test­vaart op kor­te ter­mijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.