Meer dan hon­derd po­li­tie­man­nen voor be­vei­li­ging vie­ring on­af­han­ke­lijk­heid

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Meer dan hon­derd po­li­tie­man­nen zul­len wor­den in­ge­zet voor de be­vei­li­ging bij de vie­ring van 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid in het dis­trict Com­me­wij­ne. Be­hal­ve po­li­tie­man­nen van het dis­trict zul­len ook ge­spe­ci­a­li­seer­de een­he­den op de been zijn. De be­vei­li­ging zal zijn om za­ken een or­de­lijk ver­loop te ge­ven en zij is ook voor de pre­ven­tie.

De po­li­tie ver­wacht veel men­sen in het dis­trict van­daar dat meer man­schap­pen zul­len wor­den in­ge­zet. Ver­wacht wordt dat hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders en ver­schil­len­de ge­no­dig­den aan­we­zig zul­len zijn. Vol­gens de po­li­tie is de ex­tra be­vei­li­ging be­doeld om al­le aan­we­zi­ge men­sen een vei­lig ge­voel te ge­ven. Po­li­tie­man­nen op de mo­tor­fiets zul­len on­der meer het ver­keer be­ge­lei­den. De po­li­tie zal reeds op 24 no­vem­ber, een dag voor de On­af­han­ke­lijk­heids­dag, zor­gen voor de be­vei­li­ging, om­dat er een ac­ti­vi­teit zal wor­den ge­hou­den op het voet­bal­veld van Ta­mansa­rie. Ze meldt ook dat in de nacht van 24 op 25 no­vem­ber om 00.00 uur reeds weg­om­leg­gin­gen zul­len plaats­vin­den en op 25 no­vem­ber rond 06.00 uur zal er nog een gro­ter ge­bied wor­den om­ge­legd. Om­dat het de­fi­lé zal wor­den ge­lo­pen aan de Oost-West­ver­bin­ding zal een deel van de­ze weg wor­den ge­slo­ten voor het ver­keer. De po­li­tie zal wel er­voor zor­gen dat het ver­keer in goe­de ba­nen wordt ge­leid. Er zijn in­tus­sen ook par­keer­plaat­sen aan­ge­legd waar de men­sen mak­ke­lijk hun voer­tui­gen kun­nen par­ke­ren. Vol­gens de po­li­tie wordt een vre­dig en vei­lig ver­loop van de vie­ring van de On­af­han­ke­lijk­heids­dag in Com­me­wij­ne ver­wacht met de ex­tra po­li­tie­be­vei­li­ging. Van­af be­gin de­ze week tot en met gis­te­ren is er geen mel­ding van een ern­stig straf­baar feit ge­weest in Com­me­wij­ne.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.