Vrouw aan paal vast­ge­bon­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een vrouw is de­ze week aan een paal voor een su­per­markt aan de Kwat­ta­weg vast­ge­bon­den. Ze zou ver­moe­de­lijk een dief­stal in de su­per­markt heb­ben ge­pleegd. De beel­den hier­van zijn ver­spreid via Fa­ce­book. Op de beel­den zijn ook de su­per­markt­hou­der en om­stan­ders te zien waar­bij en­ke­len het voor­val fil­men en de vrouw vra­gen of haar han­de­ling ‘Bouta’s schuld’ is. Het is ech­ter niet be­kend wie haar heeft vast­ge­bon­den.

De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons (PR) van de po­li­tie zegt dat de po­li­tie de­ze beel­den ook on­der ogen heeft ge­had. Naar aan­lei­ding daar­van is de be­tref­fen­de win­ke­lier op­ge­roe­pen. Hij zal wor­den ge­con­fron­teerd met de beel­den. Vol­gens de PR-af­de­ling zou de vrouw poe­der­melk uit de win­kel heb­ben weg­ge­no­men. De win­ke­lier be­trap­te haar hier­op en nam de poe­der­melk te­rug. Hij plaatste die te­rug op de rek­ken. Toen de po­li­tie ter plaat­se ging, wil­de de win­ke­lier geen aan­gif­te doen. De wets­die­na­ren trof­fen de vrouw ook aan, maar ze was op dat mo­ment niet vast­ge­bon­den aan de paal. De vrouw heeft de po­li­tie­agen­ten die ter plaat­se wa­ren, dat niet ge­meld en zij heeft ook geen aan­gif­te ge­daan. Aan de hand van het re­sul­taat van het ver­de­re on­der­zoek zal de po­li­tie ver­volgstap­pen on­der­ne­men. De vrouw zou er een ge­woon­te van heb­ben ge­maakt om in win­kels te ste­len.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.