Man springt uit po­li­tie­au­to

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een man is uit een po­li­tie­au­to ge­spron­gen, on­danks het feit dat hij ge­boeid was. Hij sprong ver­vol­gens in het Sa­ram­ac­ca­ka­naal waar hij zich eni­ge tijd schuil­hield. Na een zoek­ac­tie wis­ten de wets­die­na­ren hem te vin­den en ze haal­den hem uit het ka­naal. De man had lich­te ver­won­din­gen op­ge­lo­pen en is na me­di­sche be­han­de­ling in ver­ze­ke­ring ge­steld. Het ver­moe­den be­staat dat hij van plan was een an­der die zijn mo­bie­le te­le­foon had weg­ge­no­men, te ver­won­den of te ver­moor­den.

De po­li­tie ging om een dief­stal­zaak waar­in de man als be­na­deel­de is aan­ge­merkt, te on­der­zoe­ken. Toen de po­li­tie de man naar het adres van de ver­dach­te van de dief­stal vroeg, nam hij een agres­sie­ve hou­ding aan. Hij ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol, ging te­keer en schold de agen­ten uit. De man zei dat hij zelf maat­re­ge­len zou tref­fen in­dien de po­li­tie het ge­val niet zou be­slech­ten. De man haal­de op een ge­ge­ven mo­ment een hou­wer te­voor­schijn en maak­te be­we­gin­gen daar­mee in de rich­ting van een van de agen­ten. Door kor­daat op­tre­den van de col­le­ga’s van de agent is het ver­zet van de ver­dach­te ge­bro­ken. Hij werd over­mees­terd. De po­li­tie heeft be­hal­ve de hou­wer ook een dolk­mes bij hem in be­slag ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.