Elek­tro­nisch re­gis­ter voor ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) or­ga­ni­seer­de af­ge­lo­pen week sa­men met de Com­pe­ti­ti­ve­ness Unit Su­ri­na­me (CUS) di­ver­se trai­nin­gen voor het in­voe­ren van een uniek elek­tro­nisch re­gis­ter voor ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren in Su­ri­na­me. Dit re­gis­ter biedt ge­brui­kers de mo­ge­lijk­heid ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren on­li­ne te re­gi­stre­ren.

Daar­naast biedt het ge­brui­kers ook de mo­ge­lijk­heid on­der­zoek te doen naar ge­re­gi­streer­de ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren in Su­ri­na­me. Vol­gens een pers­be­richt van HI is het elek­tro­ni­sche re­gis­ter een cen­traal sys­teem, waar­in het ze­ker­heids­recht op een roe­rend goed wordt ge­re­gi­streerd. Po­ten­ti­ë­le ko­pers kun­nen via dit re­gis­ter on­der­zoe­ken of een be­paald roe­rend goed dat ze wil­len ko­pen reeds als ze­ker­heid (on­der­pand) is ge­ge­ven. Het ri­si­co voor het ko­pen van een roe­rend goed, dat reeds als ze­ker­heid (on­der­pand) is ge­ge­ven, wordt hier­door ver­kleind. Het re­gis­ter is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk via een mo­bie­le te­le­foon, per­so­nal com­pu­ter, lap­top of ta­blet.

Het sys­teem is een­vou­dig en erg ge­bruiks­vrien­de­lijk. De pri­va­cy van de per­soon die een roe­rend goed als ze­ker­heid (on­der­pand) heeft ge­ge­ven (de de­bi­teur) is ge­waar­borgd. Ook de pri­va­cy van de per­soon aan wie de ze­ker­heid op het roe­rend goed (het on­der­pand) is ge­ge­ven (de cre­di­teur) is ge­waar­borgd. Het sys­teem is be­schermd en be­vei­ligd om mis­bruik van ge­ge­vens te voor­ko­men. In het sys­teem kan gra­tis wor­den on­der­zocht of een be­paald roe­rend goed als on­der­pand is ge­ge­ven. In­za­ge om­trent in­for­ma­tie over de leen­over­een­komst, de de­bi­teur en de cre­di­teur zal niet mo­ge­lijk zijn. Het elek­tro­ni­sche re­gis­ter is ge­kop­peld aan de ont­werp­wet ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren. Voor het re­gi­stre­ren van ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren zul­len ad­mi­ni­stra­tie­ve kos­ten in re­ke­ning wor­den ge­bracht. De ont­werp­wet ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren biedt de­bi­teu­ren en cre­di­teu­ren een ju­ri­di­sche grond­slag voor het re­gi­stre­ren van ze­ker­heids­rech­ten op roe­ren­de goe­de­ren. Ter ver­ge­lij­king; in het hy­po­theek­re­gis­ter wor­den on­der an­de­re ze­ker­heids­rech­ten op on­roe­ren­de goe­de­ren ge­re­gi­streerd. De­ze ont­werp­wet biedt ener­zijds de mo­ge­lijk­heid om voor­af te on­der­zoe­ken of een be­paald roe­rend goed reeds als ze­ker­heid is ge­ge­ven en om op grond van het on­der­zoeks­re­sul­taat een be­sluit te ne­men over een voor­ge­no­men aan­koop of an­de­re trans­ac­tie. An­der­zijds biedt de­ze ont­werp­wet de mo­ge­lijk­heid om een ze­ker­heids­recht op een be­paald roe­rend goed te re­gi­stre­ren, waar­door met een uit­trek­sel uit het re­gis­ter be­we­zen kan wor­den op wel­ke dag, da­tum en tijd op een be­paald roe­rend goed al ze­ker­heid is ge­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.