Poets­in­for­ma­tie aan jon­ge­ren ter voor­ko­ming slecht ge­bit

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op de rooms-ka­tho­lie­ke Pet­rus Don­ders­school voor glo (ge­woon la­ger on­der­wijs) is er gis­te­ren poets­in­for­ma­tie ge­ge­ven aan de leer­lin­gen. Jus­tin Karso­dik­ro­mo, tand­arts van Den­tal Cli­nic Smi­ley, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat het be­lang­rijk is om als tand­arts in­for­ma­tie te ge­ven aan de jeugd. Vol­gens hem lo­pen er nog veel jon­ge­ren rond met een slecht ge­bit. Hij zegt dat voor­lich­ting daar­om be­lang­rijk is. “Voor­ko­men is be­ter dan ge­ne­zen”, al­dus Karso­dik­ro­mo. Hij geeft aan dat de kli­niek ook naar an­de­re la­ge­re scho­len en te­hui­zen zal gaan. Vol­gens hem heeft de kli­niek in no­vem­ber al een be­zoek ge­bracht aan en­ke­le kin­der­te­hui­zen, peu­ter- en la­ge­re scho­len. De tand­arts zegt dat het kin­der­te­huis Arya De­wa­ker één van de te­hui­zen is waar er in­for­ma­tie is ge­ge­ven over een ge­zond ge­bit. Hij hoopt dat de kli­niek in de toe­komst ook naar het bin­nen­land kan gaan om de jeugd daar de no­di­ge in­for­ma­tie te ver­schaf­fen. Vol­gens hem ont­breekt het nog aan tand­heel­kun­de in het bin­nen­land. De tand­arts ver­telt dat de kin­de­ren op een be­paal­de ma­nier wor­den voor­ge­licht, waar­door zij in het ver­volg niet bang zijn om een be­zoek te bren­gen aan de tand­arts. Hij geeft ver­der aan dat de jon­ge­ren voor­al op hun poets­ge­drag moe­ten let­ten. Ook het ge­bruik van veel sui­ker moet vol­gens de tand­arts ver­me­den wor­den.

Ju­lia Ak­ker­man, vier­de­jaars­stu­dent Mond­zorg­kun­de in Ne­der­land te­vens sta­gi­ai­re bij Den­tal Cli­nic Smi­ley, zegt dat er ge­merkt wordt dat veel kin­de­ren in Su­ri­na­me nog met gaat­jes in hun ge­bit rond­lo­pen. De stu­dent be­weert dat de Su­ri­naam­se jeugd niet re­gel­ma­tig naar de tand­arts gaat. De jon­ge­ren heb­ben vol­gens haar op de­ze in­for­ma­tie­dag wel veel vra­gen ge­steld over een ge­zond ge­bit. Wat de stu­dent ook heeft op­ge­merkt is dat de jon­ge­ren niet ang­stig wa­ren. Zij geeft ver­der aan dat de jeugd va­ker een be­zoek moet bren­gen aan de tand­arts ter voor­ko­ming van een slecht ge­bit. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.