Da­niel gaat voor snel­le or­de­ning taxi­we­zen en wa­ter­ver­keer

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) Fred­dy Da­niel van Ma­ro­wij­ne is er­op ge­brand om eens en voor al­tijd or­de­ning te bren­gen in het taxi­we­zen en wa­ter­ver­keer in het dis­trict. De nieuw­bak­ken bur­ger­va­der heeft het roer over­ge­no­men van Jer­ry Mi­ran­da en is van­af maan­dag per­ma­nent in het dis­trict. “Ik wil u be­lo­ven dat het van het jaar al zicht­baar zal zijn”, ver­ze­kert Da­niel over de or­de­ning van het taxi­we­zen. In de func­tie van dis­tricts­se­cre­ta­ris heeft hij al voor­be­rei­den­de ge­sprek­ken ge­voerd met de taxi­hou­ders in Al­bi­na die voor­al de rou­te naar Paramaribo on­der­hou­den.

Net als in de stad is er ook in Ma­ro­wij­ne geen vre­de met de lo­ca­tie waar de dienst­ver­le­ning mo­men­teel plaats­vindt. “Or­de­ning zal moe­ten ko­men. Het ver­keer loopt niet zo­als het moet”, zegt Da­niel. Er zijn en­ke­le lo­ca­ties in beeld waar­naar de taxi­hou­ders in Al­bi­na ver­plaatst kun­nen wor­den. De di­s­tricts­com­mis­sa­ris wil ech­ter nog diep­gaan­de ver­volg­ge­sprek­ken met hen heb­ben om te ko­men tot een goe­de over­een­stem­ming. “We zijn nog niet zo ver om de taxi’s te plaat­sen op de lo­ca­ties die we in mind heb­ben.” De bur­ger­va­der zal ook wat or­de­ning bren­gen op de Ma­ro­wij­ne­ri­vier en haar ver­tak­kin­gen. In Al­bi­na zijn er ver­schil­len­de aan­meer­stei­gers en daar is Da­niel niet hap­py mee. “Uit­ein­de­lijk moe­ten we gaan naar het mo­ment waar we zeg­gen dat we maar een ha­ven heb­ben. We pra­ten nog met al­le ac­to­ren zo­dat het ge­heel één wordt.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.