Da­tum uit­spraak kort ge­ding po­li­tie­ke par­tij­en be­paald

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De kort­ge­ding­rech­ter doet op 28 no­vem­ber uit­spraak in de zaak die door de po­li­tie­ke par­tij­en; Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP), Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me (NPS), Pert­ja­jah Lu­hur (PL) en de per­so­nen Bar­kat Mo­hab-ali en Prem Sard­joe is aan­ge­span­nen te­gen Raymond Sapoen, Die­p­ak­koe­mar Chi­tan en voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA). Ad­vo­caat Nai­lah van Dijk be­ves­tigt dit. Ze wacht de uit­spraak van de rech­ter af.

Eer­der de­ze maand had de ad­vo­caat op aan­ge­ven van de ma­gi­straat de ge­wij­zig­de Te­rug­roep­wet, de Wet Be­ëin­di­ging van het Lid­maat­schap van DNA, voor haar op­ge­stuurd. Van Dijk blijft er­bij dat de Wet Be­ëin­di­ging van het Lid­maat­schap van DNA wel toe­pas­se­lijk is en dat de PL de sta­tu­ten niet heeft na­ge­leefd bij de te­rug­roe­ping van Sapoen en Chi­tan.

Ze vindt dat door de wij­zi­ging van de Te­rug­roep­wet er nu een ge­heel an­de­re pro­ce­du­re is vast­ge­legd in de wet voor het te­rug­roe­pen van par­le­men­ta­ri­ërs. Vol­gens de ad­vo­caat moet de vor­de­ring van de po­li­tie­ke par­tij­en, Mo­hab-ali en Sard­joe wor­den af­ge­we­zen. Ze vindt dat Sapoen en Chi­tan niet op de juis­te wij­ze zijn te­rug­ge­roe­pen. Er is vol­gens Van Dijk in strijd met de wet­te­lij­ke be­pa­lin­gen ge­han­deld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.