Rol in­ter­net­me­dia na­der be­ke­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

CHI­LI – Me­dia­di­rec­teu­ren uit het Ca­ri­bisch Ge­bied, La­tijnsA­me­ri­ka en Chi­na zijn tij­dens een bij­een­komst in Chi­li de af­ge­lo­pen twee da­gen on­der­meer tot de con­clu­sie ge­ko­men dat de rol van in­ter­net­me­dia be­ter on­der de loep moet wor­den ge­no­men. Vaak ver­schij­nen be­rich­ten die niet zijn on­der­zocht en vaak mis­lei­dend zijn.

Uit Su­ri­na­me heb­ben lei­ding­ge­ven­den van me­dia­hui­zen STVS, De Wa­re Tijd, ATV en Ti­mes of Su­ri­na­me ge­par­ti­ci­peerd. Vol­gens Gu­no Coo­m­an, hoofd van ATV, kan ge­spro­ken wor­den van een suc­ces­vol­le bij­een­komst die voor her­ha­ling vat­baar is. “Ik juich het al­tijd toe wan­neer me­dia bij­een­ko­men om te pra­ten over is­sues die el­kaar ra­ken.”

Tij­dens de pre­sen­ta­ties van de di­ver­se spre­kers kwam naar vo­ren dat zo­wel in Chi­na als op het Zuid-Ame­ri­kaan­se con­ti­nent, in­ter­net­me­dia hard groei­end zijn. De­ze ont­wik­ke­ling moet wor­den on­der­steund, ech­ter met eni­ge kant­te­ke­nin­gen. Zo moet er­voor wor­den ge­waakt dat de ba­sis­prin­ci­pes van de jour­na­lis­tiek wor­den be­waakt. Met na­me op so­ci­a­le me­dia wordt in­for­ma­tie ge­lan­ceerd waar­van de bron­nen en de be­trouw­baar­heid van de ver­slag­ge­ving niet ge­ga­ran­deerd zijn. Chi­ne­se me­dia­hui­zen heb­ben aan­ge­ge­ven erg veel on­der­zoek te heb­ben ge­daan op dit ge­bied en hun dien­sten en ken­nis aan­ge­bo­den aan hun Zuid-Ame­ri­kaan­se col­le­gae.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.