Een jaar voor be­zwan­ge­ren buur­meis­je

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Louis P is gis­te­ren ver­oor­deeld tot een jaar ge­van­ge­nis­straf voor het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen met zijn der­tien­ja­rig buur­meis­je. Het meis­je raak­te als ge­volg hier­van zwan­ger en is reeds be­val­len.

Rech­ter Ro­bert Praag heeft ge­van­gen­ne­ming ge­last van Louis P, die voor­lo­pig in vrij­heid was ge­steld, maar gis­te­ren niet in de rechts­zaal ver­scheen. Hij zegt dat de man sek­su­e­le om­gang heeft ge­had met zijn min­der­ja­rig buur­meis­je. Ad­vo­caat Hed­ley Der­by pleit­te dat Louis P heeft be­kend schul­dig te zijn. Hij en het slacht­of­fer wa­ren bu­ren en had­den een lief­des­re­la­tie met el­kaar. Der­by zegt dat het meis­je heeft aan­ge­ge­ven dat zij aan­van­ke­lijk de po­li­tie in de­ze zaak niet wil­de be­trek­ken. Op aan­drin­gen van de dok­ter is dat wel ge­beurd, waar­na Louis P in ver­ze­ke­ring werd ge­steld. Op de zit­ting werd de man voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld, na­dat werd aan­ge­ge­ven dat hij het slacht­of­fer en haar kind­je wil­de ver­zor­gen. Dat was een van de voor­waar­den bij de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling. De ad­vo­caat heeft na de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling geen con­tact meer met zijn cli­ënt ge­had. Hij had ver­no­men dat de man geen baan in Com­me­wij­ne en Paramaribo kon vin­den en daar­om naar het ach­ter­land is ge­weest om naar werk te zoe­ken. Louis P zorg­de niet voor het slacht­of­fer en haar kind­je, om­dat hij geen baan heeft kun­nen vin­den. Der­by had aan de ou­ders van de man ge­vraagd om de ver­ant­woor­de­lijk­he­den van hun zoon op zich te ne­men. Hij vroeg de rech­ter om bij de straf­op­leg­ging mi­ti­ge­rend op te tre­den. De rech­ter zegt dat ge­ble­ken is dat de man zijn ver­ant­woor­de­lijk­he­den niet na­ge­ko­men is, wat hem kwa­lijk te ne­men is.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.