Vrij­spraak voor ver­dach­te sek­su­eel mis­bruik

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rad­j­en M is gis­te­ren vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging van sek­su­eel mis­bruik van een der­tien­ja­rig meis­je. Rech­ter Ro­bert Praag acht­te de ver­krach­ting niet be­we­zen. Het slacht­of­fer ver­tel­de dat Rad­j­en M haar heeft mis­bruikt in een au­to. Ze raak­te zwan­ger en werd naar de dok­ter ge­bracht. Haar zwangerschap is uit­ein­de­lijk vroeg be­ëin­digd. Vol­gens de rech­ter kon een DNA­test dui­de­lijk­heid bren­gen, waar­door men zou kun­nen vast­stel­len of Rad­j­en M de ver­wek­ker was van de on­ge­bo­ren vrucht. Rad­j­en M heeft steeds ont­kend schul­dig te zijn. Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai pleit­te dat het meis­je heeft ver­klaard dat de sek­su­e­le han­de­lin­gen in een au­to voor een wo­ning heb­ben plaats­ge­von­den. Het be­vreemdt hem dat nie­mand iets heeft op­ge­merkt. Vol­gens hem kan het straf­ba­re feit daar niet zijn ge­pleegd. Een buurt­on­der­zoek heeft niets op­ge­le­verd. Nie­mand heeft het meis­je ho­ren gil­len. Nie­mand uit de buurt heeft het kind uit de au­to zien weg­ren­nen. Bo­ven­dien zijn er meer­de­re wo­nin­gen en zelfs een win­kel in de om­ge­ving, waar­door de ver­krach­ting niet on­op­ge­merkt zou kun­nen plaats­vin­den. De grootmoeder van het slacht­of­fer merk­te ook niets vreemds op. De rech­ter zegt dat er geen steun­be­wijs is, hoe­wel er aan­wij­zin­gen zijn dat het feit wel ge­pleegd zou kun­nen zijn. Hij sprak de man daar­om vrij. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had vijf jaar cel­straf te­gen Rad­j­en M ge­ëist.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.