Seks met jon­ge­tje be­straft

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rech­ter Ro­bert Praag heeft Jur­gen A gis­te­ren ver­oor­deeld tot een jaar cel­straf voor het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen met een zes­ja­rig jon­ge­tje. Hij ge­last­te ook de ge­van­gen­ne­ming van de ver­oor­deel­de die eer­der voor­lo­pig in vrij­heid was ge­steld, maar niet in de rechts­zaal ver­scheen. Praag zegt dat Jur­gen A ten tij­de van het de­lict acht­tien jaar was en nog naar school ging. Na zijn voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling ver­scheen de jon­ge­man op twee zit­tin­gen, maar daar­na niet meer. De rech­ter wil­de de uit­spraak in aan­we­zig­heid van Jur­gen A doen, maar dat kon niet. Hij vindt dat de jon­ge­man wei­nig res­pect heeft ge­toond voor het ge­recht door niet te ver­schij­nen in de rechts­zaal om het pro­ces te­gen zich bij te wo­nen. Hij acht wet­tig en over­tui­gend be­we­zen dat de jon­ge­man sek­su­e­le om­gang heeft ge­had met het jon­ge­tje. De ver­oor­deel­de ont­kent het­geen is ge­beurd. De ma­gi­straat vindt ech­ter dat er vol­doen­de aan­kno­pings­pun­ten zijn te vin­den in de ver­kla­ring van het slacht­of­fer. Het zes­ja­ri­ge jon­ge­tje heeft ver­teld hoe het sek­su­e­le mis­bruik heeft plaats­ge­von­den. Daar­om vindt de rech­ter dat het be­wijs van het­geen is ten las­te ge­legd, is ge­le­verd. De oma van het slacht­of­fer sliep toen hij werd mis­bruikt. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.