Pre­sen­ta­tie nu­me­ro­lo­gie in Uto­pia

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op 24 no­vem­ber in Uto­pia aan de An­ton Drag­ten­weg wordt er van 19.30 tot 22.30 uur een pre­sen­ta­tie ge­hou­den over nu­me­ro­lo­gie door Re­bien Ganga­ram Pan­day. Er wordt hier­voor een bij­dra­ge van SRD 20 per per­soon ge­vraagd.

Ganga­ram Pan­day is al ruim 28 jaar be­zig met nu­me­ro­lo­gie en voor hem be­te­kent dit het zicht­baar ma­ken van al­ler­lei za­ken door mid­del van cij­fers. Hij ont­cij­fert mid­dels cij­fers ver­schil­len­de si­tu­a­ties voor men­sen waar­door de oor­zaak van ver­schil­len­de pro­ble­men dui­de­lij­ker naar vo­ren ko­men en er voor een op­los­sing kan wor­den ge­zorgd. De pro­ble­men die mid­dels de num­mers wor­den ont­dekt, kun­nen van ver­schil­len­de aard zijn zo­als re­la­ti­een ge­zond­heids­pro­ble­men. Bij ge­zond­heids­pro­ble­men kan het wel voor­ko­men dat me­di­ci niet dui­de­lijk kun­nen vast­stel­len wat de oor­zaak is dat ie­mand zich niet lek­ker voelt en het ont­cij­fe­ren hier­van kan dan vaak aan­ge­ven wat de juis­te op­los­sing hier­voor is in plaats van me­di­cij­nen. Door­dat men de exac­te oor­zaak vaak niet weet en dus een ei­gen in­vul­ling aan za­ken geeft, kan het pro­bleem on­be­wust gro­ter wor­den ge­maakt dan het in wer­ke­lijk­heid is.

Bij re­la­tie­pro­ble­men gaat Ganga­ram Pan­day er­van uit dat men­sen vaak zelf in­vul­ling ge­ven aan hoe ie­mand in el­kaar zit. Men­sen be­stem­pe­len vaak an­de­ren als ei­gen­wijs en kop­pig, ter­wijl de per­soon mis­schien in wer­ke­lijk­heid ex­treem zelf­stan­dig is. Hier­door mist men kan­sen om gro­te­re hoog­tes te be­rei­ken en kun­nen re­la­ties in pro­ble­men ge­ra­ken. Mid­dels de ont­cij­fe­ring van de num­mers van per­so­nen komt dan vaak de wer­ke­lij­ke oor­zaak van de pro­ble­men naar bo­ven. Re­la­ties kun­nen vaak heel erg goed zijn en dan kan het zijn dat er een ver­hui­zing plaats­vindt waar­na de re­la­tie een ern­sti­ge breuk be­gint te ver­to­nen. Nie­mand houdt er dan re­ke­ning mee dat het kan lig­gen aan de ener­gie in huis. Als de re­la­tie dan uit is, be­grij­pen bei­de per­so­nen nooit echt wat de wer­ke­lij­ke re­den is ge­weest. In dit soort ge­val­len gaan ze vaak den­ken dat ie­mand iets ge­daan heeft met al­le ge­vol­gen van dien. Vaak kan nu­me­ro­lo­gie dan uit­wij­zen wat de wer­ke­lij­ke oor­zaak van de breuk kan zijn. Ganga­ram Pan­day zal tij­dens zijn pre­sen­ta­tie uit­leg ge­ven over het ge­bruik van num­mers en het ont­cij­fe­ren hier­van. Hij zal hier­bij ook in­gaan op vra­gen van­uit het pu­bliek en mid­dels voor­beel­den uit­leg­gen waar­op de men­sen moe­ten let­ten bij het toe­pas­sen van de num­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.