Speel­tuin OS Ma­re­trai­te krijgt verf­beurt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ve­te­ra­nen Ont­span­nings­ver­e­ni­ging SV Ale­g­re, on­der lei­ding van voor­zit­ter Naus­had Niz­za­moe­din, heeft on­langs in ver­band met haar ‘Sre­fi­den­si so­ci­aal pro­ject’ de speel­tuin van de Open­ba­re School (OS) Ma­re­trai­te een verf­beurt ge­ge­ven. Vol­gens Ma­no Va­sil­da, ma­na­ger van de ver­e­ni­ging, is er op ver­zoek van en­ke­le me­de­wer­kers van de school werk hier­van ge­maakt.

Hij geeft aan dat de or­ga­ni­sa­tie in au­gus­tus een be­paald kin­der­te­huis te Le­ly­dorp in de bloe­me­tjes heeft ge­zet. Aan het te­huis wer­den er vol­gens hem en­ke­le school­pak­ket­ten ge­schon­ken. Va­sil­da zegt dat de or­ga­ni­sa­tie ver­schil­len­de in­stel­lin­gen hulp biedt. “El­ke in­stel­ling mag een be­roep doen op ons. Als wij de no­di­ge hulp kun­nen aan­bie­den doen we dat ze­ker”, al­dus Va­sil­da. Hij geeft aan dat de ver­e­ni­ging ook sa­men­werkt met an­de­re part­ners.

Ver­der ver­meldt hij dat de ver­e­ni­ging met het ‘Sre­fi­den­si so­ci­aal pro­ject’ wil te­rug­ge­ven aan de ge­meen­schap. Vol­gens hem is er daar­om be­slo­ten de speel­tuin van de school de no­di­ge verf­beurt te ge­ven. Ver­der geeft hij aan dat de or­ga­ni­sa­tie in de­cem­ber een be­paal­de in­stel­ling in de bloe­me­tjes wil zet­ten. De Ve­te­ra­nen Ont­span­ning­ver­e­ni­ging SV Ale­g­re is een voet­bal­ver­e­ni­ging voor vijf­en­der­tig­plus­sers. Te­vens zijn de voet­bal­lers vrien­den van el­kaar. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.