MGD neemt ver­val­len goe­de­ren in be­slag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh streeft er­naar dat al­le ver­gun­ning­hou­ders zich hou­den aan de ver­gun­nings­voor­waar­den. Zo ver­wacht hij dat ook de win­ke­liers zich hou­den aan hun ver­gun­nings­voor­waar­den, meer nog daar het gaat om de ge­zond­heid van de mens. De af­de­ling Mi­li­eu en Ge­zond­heids­dienst (MGD) heeft de af­ge­lo­pen da­gen sa­men met de po­li­tie en het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg (BOG) en het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie een aan­tal win­kel­za­ken be­zocht. Er wordt ge­con­tro­leerd op de hy­gi­ë­ne en ver­gun­ning, het mi­li­eu en of er ver­val­len pro­duc­ten in de schap­pen staan. In di­ver­se win­kels is een aan­tal ver­val­len pro­duc­ten in be­slag ge­no­men. De­ze zijn di­rect uit de schap­pen ver­wij­derd. De ver­val­len pro­duc­ten wor­den aan het eind van de dag ver­nie­tigd. De bur­ger­va­der doet een be­roep op al­le win­ke­liers om te let­ten op de ver­val­da­tum en de pro­duc­ten uit de schap­pen te ver­wij­de­ren als die ver­val­len zijn. Ook de con­su­ment moet eerst goed le­zen voor­dat zij ko­pen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.