Ju­rel streeft naar aan­pak his­to­ri­sche plaat­sen en ge­bou­wen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA - Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Ar­mand Ju­rel van Pa­ra zegt dat hij de ko­men­de da­gen zich wil fo­cus­sen op his­to­ri­sche ge­bou­wen en plaat­sen. In sa­men­spraak met Mo­nu­men­ten­zorg wil de bur­ger­va­der al­les in kaart bren­gen. Hij zal er­voor zor­gen dat al­les wordt schoon­ge­maakt en een bij­zon­de­re plaats krijgt. Hij wil een ge­denk­te­ken voor de­ze his­to­ri­sche plaat­sen en ge­bou­wen plaat­sen. Dit zou vol­gens Ju­rel kun­nen die­nen als een be­ziens­waar­dig­heid voor toe­ris­ten. His­to­ri­sche plaat­sen en ge­bou­wen wor­den vaak ver­waar­loosd. Ju­rel vindt dat de­ze plaat­sen en ge­bou­wen be­te­re aan­dacht ver­die­nen. De­ze zijn ook ge­schie­de­nis. Ze zijn ook voor stu­den­ten be­lang­rijk die ze zelf wil­len aan­schou­wen. Ju­rel wil bin­nen­kort een aan­vang ma­ken met de aan­pak hier­van. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.