In­ter­na­ti­o­na­le dag voor de uit­ban­ning van ge­weld te­gen vrouwen

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

On­ze vrouwen, daar moe­ten we lief voor zijn. Heb­ben we van on­ze moe­ders ge­leerd. En al­le brood­jes- en keu­ken­grap­pen ten spijt, heb­ben we na­tuur­lijk ook veel res­pect voor vrouwen. Want la­ten we wel we­zen, zou u echt zon­der ze kun­nen? De Ver­e­nig­de Na­ties (VN) heb­ben 25 no­vem­ber uit­ge­roe­pen tot ‘In­ter­na­ti­o­na­le dag te­gen ge­weld te­gen vrouwen’, ter her­den­king van de bru­te moord in Honduras in op­dracht van de pre­si­dent op drie po­li­tie­ke ac­ti­vis­ten in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek in 1960. De­ze VN-dag is in 1981 op­ge­richt door vrou­wen­or­ga­ni­sa­ties we­reld­wijd om ge­weld te­gen vrouwen te­gen te gaan, een pro­bleem dat zich nog steeds veel voor­doet, ze­ker in ont­wik­ke­lings­lan­den.

In de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek wer­den de drie vrouwen stand­rech­te­lijk geexe­cu­teerd. De drie zus­sen (Pa­tria, Mi­ner­va en An­to­nia Mi­ra­bel) voer­den open­lijk en met suc­ces op­po­si­tie te­gen dic­ta­tor Ra­fael Leó­ni­das Tru­jil­lo. Ge­weld komt re­gel­ma­tig in ge­zin­nen voor. Een op de ze­ven vrouwen en een op de tien man­nen zegt dat ze het laat­ste jaar slacht­of­fer zijn ge­weest van ge­weld door de part­ner. Kin­de­ren zijn hier­van vaak ge­tui­ge en lij­den erg on­der die si­tu­a­ties, ook al zijn ze nog erg jong of merk je niet di­rect iets aan hen. Ze voe­len de span­nin­gen aan of ho­ren de ru­zies. Het is treu­rig dat in al­le maat­schap­pij­en, in meer­de­re of min­de­re ma­te, vrouwen en meisjes te lij­den heb­ben van li­cha­me­lij­ke, sek­su­e­le en psy­cho­lo­gi­sche mis­han­de­ling, on­ge­acht in­ko­mens­ni­veau, klas­se of cul­tuur.

Bij ge­weld te­gen vrouwen is het eerste wat op­komt, hui­se­lijk ge­weld, maar het is he­laas meer om­vat­tend. An­de­re vor­men: vrou­wen­be­snij­de­nis, an­de­re vor­men van ver­min­king, dwang­voe­ding, vroeg hu­we­lijk en vroe­ge zwangerschap, prak­tij­ken die ge­boor­te­re­ge­ling be­per­ken, voor­keur voor man­ne­lij­ke kin­de­ren, stal­king, ver­krach­ting en an­de­re vor­men van sek­su­eel ge­weld, ge­dwon­gen pros­ti­tu­tie en han­del in vrouwen, sek­se­ge­richt ge­weld, zo­als het dwin­gen tot por­no­gra­fie, tot het dra­gen van be­paal­de kle­ding en op­slui­ting in huis en niet te ver­ge­ten eer­wraak. Whi­te Rib­bon is ’s we­relds groot­ste or­ga­ni­sa­tie die man­nen en jon­gens op­roept om het ge­weld te­gen vrouwen en meisjes te stop­pen. Whi­te Rib­bon zet zich in voor gen­der­ge­lijk­heid, ge­weld­lo­ze re­la­ties en wil man­nen le­ren dat ech­te man­ne­lijk­heid be­te­kent dat je pas een ech­te man bent als je geen ge­weld te­gen vrouwen en/of meisjes ge­bruikt.

Sinds de op­rich­ting in 1991 vraagt Whi­te Rib­bon aan man­nen om op 25 no­vem­ber een wit lint te dra­gen als be­lof­te om nooit ge­weld te­gen vrouwen en meisjes te ple­gen of te ver­goe­lij­ken of om er over te zwij­gen. Want,vol­gens de or­ga­ni­sa­tie zijn man­nen het be­lang­rijk­ste on­der­deel van de op­los­sing. Whi­te Rib­bon is al in meer dan 60 lan­den van de we­reld ac­tief. Dit jaar roept de Ver­e­nig­de Na­ties met de UNiTE-cam­pag­ne op om ‘Jouw buurt in het oran­je te ste­ken’ en om ‘Oran­je Ac­ti­vi­tei­ten’ te or­ga­ni­se­ren. Oran­je is de kleur waar­mee ie­der­een zijn of haar steun kan be­tui­gen aan de in­ter­na­ti­o­na­le po­gin­gen om vrouwen en meisjes een vei­li­ge­re we­reld te bie­den, waar­in ze hun vol­le po­ten­ti­eel kun­nen be­rei­ken.

Bron: www. Fij­ne­dag­van.nl

www. be­le­ven.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.