Hon­der­den vluch­ten Lufthan­sa ge­an­nu­leerd door sta­king

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

SCHIPHOL - Op vlieg­veld Schiphol zijn gis­te­ren en­ke­le vluch­ten van en naar Mün­chen en Frank­furt uit­ge­val­len. De pi­lo­ten van de Duit­se lucht­vaart­maat­schap­pij Lufthan­sa sta­ken. Lufthan­sa had dins­dag aan twee recht­ban­ken ge­vraagd om de sta­king te ver­bie­den, maar die ga­ven toe­stem­ming voor de sta­king. De pi­lo­ten­vak­bond Ve­rei­ni­g­ung Cock­pit (VC) heeft bo­ven­dien de sta­king uit­ge­breid naar woens­dag en don­der­dag. Dat meldt Het Pa­rool. De twee­daag­se sta­king gaat voor een enor­me cha­os zor­gen. Er zijn nu al 876 vluch­ten ge­an­nu­leerd. Dat is on­ge­veer de helft van al­le vluch­ten en de ver­wach­ting is dat zo’n 100.000 pas­sa­giers hin­der on­der­vin­den van de sta­king. Op vlieg­veld Schiphol zijn gis­ter­och­tend en­ke­le vluch­ten van en naar Mün­chen en Frank­furt uit­ge­val­len. Een woord­voer­der van Schiphol raadt rei­zi­gers aan con­tact op te ne­men met de lucht­vaart­maat­schap­pij om vluch­ten even­tu­eel om te boe­ken en om de web­si­te in de ga­ten te hou­den. Vol­gens hem leid­de de uit­val niet tot gro­te pro­ble­men en lan­ge rij­en van men­sen die niet weg kun­nen, want de sta­king hing al een tijd­je in de lucht. Het con­flict tus­sen Lufthan­sa en de pi­lo­ten­vak­bond sleept zich al meer dan twee jaar voort. Sinds 2014 zijn er al der­tien sta­kin­gen ge­weest, de laat­ste in sep­tem­ber 2015. Maar de par­tij­en wor­den het maar niet eens. Be­hal­ve over het sa­la­ris zijn er on­der meer me­nings­ver­schil­len over de pen­si­oe­nen en de groei­plan­nen die de lucht­vaart­maat­schap­pij heeft met prijs­vech­ter Eu­ro­wings.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.