Ver­schil in in­ko­men man en vrouw neemt af

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Het ver­schil in de be­lo­nin­gen van man en vrouw neemt af, on­der meer door­dat het op­lei­dings­ni­veau van vrouw stijgt. Daar­door ver­die­nen jon­ge vrouwen in­mid­dels ge­mid­deld meer dan hun man­ne­lij­ke leef­tijds­ge­no­ten. “Dank­zij hun ge­mid­deld ho­ge­re op­lei­ding ver­die­nen vrouwen tot 36 jaar bij de over­heid meer dan man­nen”, stel­de het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) gis­te­ren op ba­sis van ei­gen on­der­zoek. In het be­drijfs­le­ven ligt het om­slag­punt, waar­bij de man meer ver­dient dan vrouwen, bij der­tig jaar. Bij de ou­de­re werk­ne­mers is het op­lei­dings­ni­veau van de man vaak nog ho­ger dan dat van de vrouw. Man­nen pro­fi­te­ren dan ook van za­ken zo­als werk­er­va­ring en hun be­roeps­ni­veau. Vrouwen zijn vol­gens het CBS be­zig aan een in­haal­slag op het ge­bied van be­lo­nin­gen. Voor­al bij de over­heid is het sa­la­ris­ver­schil tus­sen de ge­slach­ten de af­ge­lo­pen ja­ren ge­slon­ken. In 2008 ver­dien­den vrouwen in de pu­blie­ke sec­tor in door­snee 16 pro­cent min­der dan man­nen, in 2014 be­droeg dit ver­schil nog 10 pro­cent. In het be­drijfs­le­ven slonk het gat van 22 naar 20 pro­cent.

Een groot deel van het ver­schil heeft te ma­ken met ken­mer­ken zo­als op­lei­dings- en be­roeps­ni­veau, deel­tijd­werk en werk­er­va­ring. Daar­voor ge­cor­ri­geerd, ver­dien­de vrouw bij de over­heid in 2014 zo’n 5 pro­cent min­der dan de man, te­gen 7 pro­cent in 2008. In het be­drijfs­le­ven nam het ge­cor­ri­geer­de ver­schil in die pe­ri­o­de af van 9 naar 7 pro­cent. Het CBS kan niet vast­stel­len of het over­blij­ven­de ver­schil te ma­ken heeft met dis­cri­mi­na­tie of an­de­re oor­za­ken. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.