Uit­bui­ting vracht­wa­gen­chauf­feurs door mis­stan­den

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Het toe­zicht in de trans­port­sec­tor schiet te­kort. Mis­stan­den zo­als schijn­con­struc­ties en uit­bui­ting van vracht­wa­gen­chauf­feurs kun­nen daar­door on­ge­hin­derd voort­woe­ke­ren.

Dat beeld schet­sen ver­te­gen­woor­di­gers van zo­wel werk­ne­mers als werk­ge­vers uit de sec­tor gis­te­ren tij­dens een hoor­zit­ting in de Twee­de Ka­mer “Er zijn am­per con­tro­les”, zegt Koen­ders van ‘Chauf­feur­stoe­komst’. “Er wor­den al­leen waar­schu­win­gen ge­ge­ven, maar geen klap­pen uit­ge­deeld. De straf­fen zijn mi­ni­maal. Daar wordt om ge­la­chen. De be­drij­ven heb­ben er ma­ling aan.”

Vol­gens Koen­ders moet er veel be­ter ge­hand­haafd wor­den, om­dat ma­la­fi­de be­drij­ven an­ders het ri­si­co van een boe­te weg­stre­pen te­gen de voor­de­len van uit­bui­ting van hun werk­ne­mers. “De eni­ge va­ri­a­be­le kos­ten in de­ze sec­tor zijn de loon­kos­ten. Nu zijn we zo ver af­ge­zakt dat jon­gens uit de Fi­li­pij­nen als een soort sla­ven wor­den ge­hou­den. Het is schan­da­lig.” Boe­ve van Trans­port Lo­gis­tiek Ne­der­land is het met hem eens dat er te wei­nig ge­hand­haafd wordt. Maar hij wijst er ook op dat het niet ver­bo­den is om je als be­drijf in een van de goed­ko­pe­re Oost-Eu­ro­pe­se lan­den te ves­ti­gen, om zo de loon­kos­ten te druk­ken. “Vijf­tig pro­cent van de trans­port­we­reld gaat over de kost­prij­zen”, al­dus Boe­ve. “Die zijn in de MOE-lan­den der­tig tot vijf­tig pro­cent goed­ko­per. Lo­gisch dat je dan daar je be­drij­ven in­richt.”

(De Te­le­graaf/ foto: NU)

Het toe­zicht in de trans­port­sec­tor schiet te­kort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.