Dra­ma­reis door drie­dub­be­le pech

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Het is een on­ge­ken­de pech­dag voor hon­der­den Ne­der­land­se va­kan­tie­gan­gers on­der­weg naar de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek. Door een blik­sem­in­slag in hun vlieg­tuig en een aan­rij­ding van het ver­van­gen­de toe­stel ver­traagt hun vlucht met da­gen.

Het eerste vlieg­tuig waar­mee 267 men­sen maan­dag van­af Schiphol rich­ting de warm­te zou­den ver­trek­ken, moest ge­re­pa­reerd wor­den van­we­ge blik­sem­scha­de. Het twee­de vlieg­tuig dat reis­or­ga­ni­sa­tie TUI in­zet­te na die con­sta­te­ring, botste tij­dens het taxi­ën naar een ga­te op een pas­sa­giers­brug. Ook dat vlieg­tuig kon niet meer ge­bruikt wor­den.

Maar: drie­maal is scheeps­recht. Het vlieg­tuig dat de reis­or­ga­ni­sa­tie in­zet­te na de twee eer­der mis­luk­te po­gin­gen, kon wél ver­trek­ken naar het Do­mi­ni­caan­se vlieg­veld Pun­ta Ca­na. Dat ge­beur­de uit­ein­de­lijk dins­dag­mid­dag, 27 uur na het oor­spron­ke­lijk ge­plan­de ver­trek.

Toch is Pun­ta Ca­na niet de eind­be­stem­ming voor een deel van het reis­ge­zel­schap, 111 men­sen vlie­gen door naar Pu­er­to Pla­ta. Voor hen duurt de ver­tra­ging maar liefst ruim 48 uur, om­dat zij pas kun­nen door­vlie­gen na­dat de crew is uit­ge­rust tij­dens een tus­sen­stop op de eerste be­stem­ming. De reis­or­ga­ni­sa­tie spreekt van een on­ge­luk­ki­ge sa­men­loop van om­stan­dig­he­den. Het over­kwam TUI niet eer­der dat tij­dens één vlucht een vlieg­tuig eerst scha­de op­liep door blik­sem­in­slag en ver­vol­gens door een aan­rij­ding. “Het is de Wet van Murp­hy”, zegt een pers­voor­lich­ter. “Als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. We doen zo­veel als we kun­nen, maar het kost tijd om een al­ter­na­tief toe­stel te vin­den. Bo­ven­dien is het druk op de lan­dings­baan, je kunt niet zo­maar weg­vlie­gen.” De pas­sa­giers be­grij­pen de bi­zar­re om­stan­dig­he­den, maar zou­den graag wil­len dat de reis­or­ga­ni­sa­tie be­ter com­mu­ni­ceert over de fi­nan­ci­ën. “Het blijft vol­ko­men on­dui­de­lijk hoe we hier voor ge­com­pen­seerd wor­den”, zegt Mi­chel, on­der­weg met vrouw en twee klei­ne kin­de­ren. Ei­gen­lijk wil­de Mi­chel zijn Ca­ri­bi­sche va­kan­tie ver­len­gen, of in zijn ge­heel af­zeg­gen om­dat er na de ver­tra­ging wei­nig over­bleef van zijn oor­spron­ke­lij­ke ne­gen­daag­se reis. “Dan was ik ge­woon in Ne­der­land ge­ble­ven en had ik nog een week­je met de kin­de­ren in Cen­ter Par­cs kun­nen zit­ten. Maar nie­mand kan mij ver­tel­len wat ik dan te­rug­zie van de 2.500 eu­ro die ik hier­in heb zit­ten. Dus ga ik als­nog mee. Maar ik be­grijp niet waar­om de klant er­bij moet in­schie­ten als een reis­or­ga­ni­sa­tie het pres­teert om zo­veel ver­tra­ging op te lo­pen.”

Een pas­sa­gier die uit­ein­de­lijk naar Pu­er­to Pla­ta vliegt en dus twee da­gen ver­tra­ging heeft, is ook te­leur­ge­steld. Voor haar ge­voel blijft er zo wel heel wei­nig over van haar ne­gen­daag­se reis. “Ik zit hier in een vlieg­tuig vol cha­grij­ni­ge men­sen. Die zijn boos om­dat we niet we­ten wat er ge­beurt. We zijn ook al­le­maal aan het spe­cu­le­ren over de kos­ten. On­der­tus­sen gaan de da­gen voor­bij.”

Een pers­voor­lich­ter van TUI vindt het jam­mer om te ho­ren dat de pas­sa­giers niet goed te woord zijn ge­staan. “Er be­staan stan­daard­re­gels voor de ver­goe­din­gen bij ver­tra­ging. Van­zelf­spre­kend krij­gen de­ze rei­zi­gers de com­pen­sa­tie waar zij recht op heb­ben. Wij gaan daar zorg­vul­dig mee om en ne­men daar­over con­tact op met de­ze rei­zi­gers”, ver­ze­kert ze.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.