Sta­bie­le om­zet Tho­mas Cook

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Tho­mas Cook heeft in het af­ge­lo­pen ge­bro­ken boek­jaar een vrij­wel sta­bie­le om­zet ge­boekt. Dit bleek gis­te­ren uit jaar­cij­fers van de Brit­se reis­or­ga­ni­sa­tie. Het aan­tal ge­boek­te rei­zen naar Tur­kije nam af, maar werd ge­com­pen­seerd door al­ter­na­tie­ve be­stem­min­gen, zo­als het ge­bied rond de Mid­del­land­se Zee en ver­re be­stem­min­gen, zei de on­der­ne­ming.

De om­zet bleef me­de daar­door na­ge­noeg ge­lijk op 7,8 mil­jard Brit­se pond, ter­wijl de bru­to­mar­ge steeg van 22,6 naar 23,4 pro­cent. Het on­der­lig­gen­de be­drijfs­re­sul­taat liep frac­ti­o­neel te­rug van 310 mil­joen naar 308 mil­joen pond, waar was ge­re­kend op 300 mil­joen pond. In ju­li ver­laag­de Tho­mas Cook de out­look voor heel het boek­jaar, van­we­ge de im­pact van de ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen in Brus­sel en de aan­hou­dend ach­ter­blij­ven­de vraag naar rei­zen naar Tur­kije.

On­der de streep res­teer­de een winst van 9 mil­joen pond, te­gen­over 19 mil­joen pond een jaar ge­le­den.

De boe­kin­gen voor het win­ter­sei­zoen lig­gen in lijn met de ver­wach­tin­gen, zei Tho­mas Cook. De boe­kin­gen voor het win­ter­sei­zoen la­gen eind sep­tem­ber op 61 pro­cent aan ver­koch­te rei­zen, 2 pro­cent ho­ger dan vo­rig jaar. De trend voor de zo­mer­boe­kin­gen blijft ook po­si­tief, meld­de de Brit­se on­der­ne­ming. Er werd gis­te­ren nog geen out­look voor het nieu­we boek­jaar ge­kwan­ti­fi­ceerd. Wel ver­wacht Tho­mas Cook een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat ‘con­form de hui­di­ge markt­ver­wach­tin­gen’.

Tho­mas Cook maak­te woens­dag ver­der be­kend dat het weer di­vi­dend uit gaat ke­ren. Over het af­ge­lo­pen boek­jaar wordt een di­vi­dend uit­ge­keerd van 0,5 Brit­se pen­ce per aan­deel. In de voor­gaan­de vier jaar pas­seer­de Tho­mas Cook het di­vi­dend. (Beurs­dui­vel/ foto: in­de­pen­dent.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.