Ablynx haalt meer om­zet en winst bin­nen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

GENT - Ablynx heeft over de eerste ne­gen maan­den van dit jaar de om­zet en voor­al het net­to­re­sul­taat flink zien stij­gen. Dit meld­de het bi­o­tech­be­drijf uit Gent gis­te­ren voor­beurs.

De om­zet, in­clu­sief sub­si­dies, steeg over de af­ge­lo­pen ver­slag­pe­ri­o­de met 29 pro­cent naar 68,9 mil­joen eu­ro. Het be­drijfs­re­sul­taat bleef ne­ga­tief en kwam uit op 13,6 mil­joen eu­ro, te­gen­over een min van 13,3 mil­joen eu­ro een jaar eer­der.

De om­zet steeg met na­me door mijl­paal­be­ta­lin­gen. Het be­drijfs­re­sul­taat kwam ne­ga­tie­ver uit door kos­ten toe te schrij­ven aan in­ves­te­rin­gen in per­so­neel en ex­ter­ne ont­wik­ke­lings­kos­ten. Een flin­ke ver­be­te­ring van de fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten stuw­de het net­to­re­sul­taat van Ablynx, dat ver­be­ter­de van 21,7 mil­joen eu­ro ne­ga­tief naar 10,9 mil­joen eu­ro po­si­tief. Het ver­be­ter­de net­to­re­sul­taat vloei­de voort uit de im­pact van de re­ë­le waar­de (hoofd­za­ke­lijk non-cash) van de con­ver­teer­ba­re obli­ga­tie.

Ablynx be­ves­tig­de woens­dag de out­look met een ge­raam­de net­to cash burn voor het vol­le­di­ge jaar 2016 op 65 mil­joen tot 75 mil­joen eu­ro, zon­der in­be­grip van de net­toop­breng­sten uit de pri­va­te plaat­sing van nieu­we aan­de­len, zo­als aan­ge­kon­digd op 1 ju­ni 2016.

Nog voor het jaar­ein­de ver­wacht Ablynx een Fa­se IIb do­sis-be­pa­len­de werk­zaam­zaam­heids­stu­die te star­ten met ge­ïn­ha­leerd ALX-0171 bij 180 ba­by’s die in het zie­ken­huis zijn op­ge­no­men als ge­volg van een RSV in­fec­tie. De re­sul­ta­ten van de­ze stu­die wor­den ver­wacht in de twee­de helft van 2018.

Op een groe­ne beurs van Brus­sel sloot het aan­deel Ablynx dins­dag 2,1 pro­cent la­ger op 8,97 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/ foto: gg­pht.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.