Net­to­winst In­fi­ne­on over­treft ver­wach­tin­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEUBIBERG - In­fi­ne­on Tech­no­lo­gies heeft in het af­ge­lo­pen kwar­taal be­ter dan voor­zie­ne re­sul­ta­ten ge­boekt. Dit meld­de de Duit­se chip­fa­bri­kant gis­te­ren met de cij­fers over het vier­de kwar­taal, dat ein­dig­de op 30 sep­tem­ber 2016. Op kwar­taal­ba­sis steeg de om­zet van de Duit­se chip­fa­bri­kant met 3 pro­cent naar 1.675 mil­joen eu­ro. Dit kwam over­een met de ver­wach­tin­gen van ana­lis­ten. De net­to­winst dik­te even­wel aan met 21 pro­cent en kwam uit op 225 mil­joen eu­ro en dat was be­dui­dend be­ter dan de 193 mil­joen die ana­lis­ten had­den ver­wacht. De mar­ge op het zo­ge­he­ten seg­ments­re­sul­taat kwam uit op 16,7 pro­cent, te­gen 15,6 pro­cent in het vier­de kwar­taal van het vo­rig boek­jaar. Vol­gens top­man Rein­hard Ploss van In­fi­ne­on is de on­der­ne­ming ‘stra­te­gisch goed ge­po­si­ti­o­neerd met zijn toe­pas­sin­gen voor de zo­ge­he­ten elek­tro-mo­bi­li­teit en het be­stuur­der­loos au­to­rij­den. In het lo­pen­de nieu­we fis­ca­le jaar zal het be­drijf weer har­der groei­en dan de markt’, al­dus de top­man in een kort com­men­taar op de re­sul­ta­ten. Het di­vi­dend­voor­stel ligt op 0,22 eu­ro per aan­deel In­fi­ne­on, iets meer dan de winst­uit­ke­ring van 0,20 eu­ro per aan­deel over 2015. Voor 2017 voor­ziet In­fi­ne­on een om­zet­groei die ligt tus­sen de 4 en 8 pro­cent. Voor het eerste kwar­taal wordt ech­ter een om­zet­da­ling ver­wacht van 2 tot 6 pro­cent ten op­zich­te van het af­ge­lo­pen kwar­taal. De mar­ge op het seg­ments­re­sul­taat komt naar ver­wach­ting uit op 14 pro­cent. Het aan­deel In­fi­ne­on Tech­no­lo­gies sloot dins­dag 1,4 pro­cent ho­ger op 16,41 eu­ro. (Beurs­dui­vel/foto: lo­go­ty­pes101.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.