Zwak­ke­re pond raakt re­sul­ta­ten ForFar­mers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LOCHEM - De pro­du­cent van vee­voer ForFar­mers heeft in het der­de kwar­taal een la­ge­re bru­to­winst en om­zet be­haald, me­de als ge­volg van de af­zwak­king van het Brit­se pond door de brexit. Dat blijkt uit een tus­sen­tijds han­dels­be­richt, waar­in geen con­cre­te cij­fers wer­den ge­meld. Vol­gens ForFar­mers zorg­den la­ge­re ver­koop­prij­zen sa­men met de de­va­lu­a­tie van het pond voor ge­daal­de op­breng­sten. De bru­to­winst liet bij on­ver­an­der­de wis­sel­koer­sen een klei­ne stij­ging zien, maar in­clu­sief het va­lu­ta-ef­fect was er per sal­do spra­ke van een da­ling. Het to­taal ver­koch­te vo­lu­me ging in het af­ge­lo­pen kwar­taal licht om­laag. ForFar­mers spreekt zelf van een sterk der­de kwar­taal met een groei van het ebit­da-re­sul­taat die in lijn ligt met de ver­be­te­ring in het eerste half­jaar. Het be­drijf ligt op koers met de uit­voe­ring van de stra­te­gie en hand­haaft de eer­der af­ge­ge­ven doe­len.

De vee­voe­der stelt dat er uit­da­gin­gen zijn op de Brit­se agra­ri­sche markt en dat boe­ren in het land voor­zich­tig zijn in af­wach­ting van de ef­fec­ten van de brexit. Het vo­lu­me in Groot-Brit­tan­nië nam in het der­de kwar­taal ster­ker af dan in het eerste half­jaar. Het be­drijf is zo­als eer­der aan­ge­kon­digd een re­or­ga­ni­sa­tie­pro­ces be­gon­nen bij de Brit­se ac­ti­vi­tei­ten en er wor­den plan­nen uit­ge­werkt om de toe­le­ve­rings­ke­ten te op­ti­ma­li­se­ren. De po­si­tie­ve ef­fec­ten van de­ze pro­ces­sen moe­ten van­af 2018 aan de re­sul­ta­ten gaan bij­dra­gen. (De Te­le­graaf/foto: ytimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.