Ro­de Khmer-lei­ders ook in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot le­vens­lang

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CAM­BOD­JA - Twee Ro­de Khmer-lei­ders zijn gis­te­ren ook in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot le­vens­lang. Nu­on Chea en Khieu Samphan wer­den in 2014 ook al ver­oor­deeld tot de­ze straf, van­we­ge oor­logs­mis­da­den en mis­da­den te­gen de men­se­lijk­heid. Chea (90) en Samphan (85) wa­ren be­lang­rij­ke lei­ders tij­dens het schrik­be­wind van Pol Pot. In 2014 be­paal­de het Cam­bod­ja-Tri­bu­naal al dat Chea en Samphan schul­dig wa­ren en le­vens­lang de ge­van­ge­nis in moesten. Bei­den gin­gen te­gen die uit­spraak in be­roep, maar ble­ven in de tus­sen­tijd vast­zit­ten. Door uit­hon­ge­ring, exe­cu­ties en een ge­brek aan me­di­sche zorg kwa­men tus­sen 1975 tot 1979 naar schat­ting 1,7 mil­joen Cam­bod­ja­nen om het le­ven. Dat was een kwart van de be­vol­king op dat mo­ment. De hoog­ste lei­der Pot is nooit ver­oor­deeld voor de mis­da­den. Hij stierf in 1998. Pot streef­de naar een ex­tre­me vorm van com­mu­nis­me en hoop­te een agra­ri­sche uto­pia op te zet­ten. De uit­spraak van gis­te­ren komt als een opluch­ting bij na­be­staan­den. “De be­slis­sing van gis­te­ren toont aan dat de rech­ters niet be­voor­oor­deeld wa­ren in 2014. Het over­wel­di­gen­de be­wijs dat is aan­ge­le­verd door slacht­of­fers en oog­ge­tui­gen la­ten de waar­heid en ernst van de mis­da­den zien”, al­dus Nus­hin Sar­ka­ra­ti die de slacht­of­fers bij­staat. In 2001 werd een spe­ci­a­le recht­bank op­ge­richt om da­ders van het Ro­de Khmer-re­gime te ver­vol­gen. Sinds­dien zijn meer­de­re le­den van het re­gime aan­ge­klaagd. Samphan speel­de tij­dens het re­gime van het Ro­de Khmer een gro­te rol in het eco­no­mi­sche be­leid. Daar­naast was hij voor­zit­ter van het staats­pre­si­di­um. Chea ‘Broe­der num­mer twee’ was als plaats­ver­van­gend se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Ro­de Khmer de rech­ter­hand van Pot. Hij fun­geer­de van sep­tem­ber 1976 tot 1977 als pre­mier, tot­dat Pot die func­tie weer ging ver­vul­len. Zo­wel Samphan als Chea heb­ben al­tijd de aan­klach­ten ont­kend. Bei­de he­ren zei­den in 2014 al nooit van de wreed­he­den op de hoog­te te zijn ge­weest.

(NU.nl)

Ro­de Khmer-lei­ders Nu­on Chea (L) en Khieu Samphan (R) zijn ook in ho­ger be­roep ver­oor­deeld tot een le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.