We­reld­lei­ders wil­len al­le drugs le­ga­li­se­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND - Een par­tij in be­slag ge­no­men drugs wordt door een ge­wa­pend sol­daat be­waakt. (Vox)

VS - Om­dat het ver­bod op drugs wei­nig of geen im­pact heeft op de ma­te van drug­ge­bruik, roe­pen we­reld­lei­ders op een eind te ma­ken aan de cri­mi­na­li­se­ring van drugs. De We­reld­com­mis­sie voor Drug­be­leid pleit er in haar jaar­lijks rap­port voor drug­ge­bruik en drug­be­zit niet lan­ger bur­ger­lijk of straf­rech­te­lijk te be­straf­fen. In de com­mis­sie ze­te­len naast voor­ma­lig se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Ver­e­nig­de Na­ties Ko­fi An­nan en voor­ma­li­ge pre­si­den­ten van Zwitserland, Co­lom­bia, Mexi­co en Bra­zi­lië ook de Brit­se za­ken­man Ri­chard Bran­son. Ge­zien het aan­tal drug­ge­brui­kers tus­sen 2006 en 2013 met bij­na 20 pro­cent is toe­ge­no­men, tot 246 mil­joen ge­brui­kers we­reld­wijd, heeft het ver­bod wei­nig of geen im­pact op de ma­te van drug­ge­bruik, zo stelt het rap­port. De com­mis­sie wijst er ook op dat het drug­ver­bod aan­lei­ding geeft tot mas­sa­le ge­van­gen­zet­ting en zelfs exe­cu­ties die in strijd zijn met het in­ter­na­ti­o­na­le recht. Daar­naast zorgt het ver­bod er­voor dat de ver­strek­kers van il­le­ga­le drugs de men­sen­rech­ten schen­den. Het rap­port haalt suc­ces­vol­le voor­beel­den van dis­cri­mi­na­li­se­ring be­leid aan, met Por­tu­gal als het bes­te voor­beeld. Vijf­tien jaar ge­le­den ver­ving het land straf­sanc­ties we­gens drug­ge­bruik door bur­ger­straf­fen en ge­zond­hei­dingre­pen. De com­mis­sie ver­oor­deelt ook de bar­baar­se ac­ties van de Fi­li­pijn­se pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te. Die roept de be­vol­king op drug­han­de­laars te exe­cu­te­ren. Tij­dens de eerste hon­derd da­gen van zijn be­wind wer­den meer dan 3.600 men­sen ge­dood.

“Na­dat we ja­ren­lang de scha­de­lij­ke ef­fec­ten heb­ben aan­ge­klaagd van de cri­mi­na­li­se­ring van men­sen die de sa­men­le­ving geen kwaad doen door drugs te ge­brui­ken, is het tijd de aan­dacht te ves­ti­gen op de voor­de­len van een goed ont­wor­pen in­ge­voerd drug­be­leid dat op de men­sen is ge­richt”, zei de voor­ma­li­ge Zwit­ser­se pre­si­dent Ruth Drei­fuss, voor­zit­ter van de Glo­bal Com­mis­si­on on Drug Po­li­cy. “Der­ge­lijk ver­nieu­wend be­leid is on­mo­ge­lijk in te voe­ren als we niet eer­lijk de­bat­ten over de fou­ten die we in het ver­le­den heb­ben ge­maakt door het per­soon­lijk ge­bruik of het be­zit van psy­cho­ac­tie­ve mid­de­len te cri­mi­na­li­se­ren.” Het rap­port roept lan­den ook op een eind te ma­ken aan ter­dood­ver­oor­de­lin­gen we­gens drugs­mis­drij­ven, al­ter­na­tie­ven voor straf­fen in te voe­ren en con­tro­le­mo­del­len op te stel­len voor al­le il­le­ga­le drugs. Vo­ri­ge week deed het me­di­sche vak­blad Bri­tish Me­di­cal Jour­nal voor het eerst een op­roep tot de le­ga­li­se­ring van al­le drugs. Het blad stel­de dat de zo­ge­naam­de ‘War on Drugs’ een mis­luk­king was ge­zien het ver­bie­den van drugs niet heeft ge­leid tot het in­dij­ken van vraag noch aan­bod, de ver­sla­vings­graad niet ver­min­der­de en ook de win­sten voor de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad niet liet da­len. Vol­gens het blad ver­oor­zaakt het ver­bod op de pro­duc­tie, de be­voor­ra­ding, het be­zit en het ge­bruik van drugs voor niet-me­di­sche toe­pas­sin­gen enorm veel scha­de.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.