Co­lom­bia en FARC on­der­te­ke­nen nieuw vre­des­ak­koord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Co­lom­bi­aan­se over­heid en de gu­e­r­il­la­be­we­ging FARC heb­ben aan­ge­kon­digd dat ze van­daag in de hoofd­stad Bo­gotá het nieu­we vre­des­ver­drag zul­len on­der­te­ke­nen waar­over ze op 12 no­vem­ber een ak­koord heb­ben ge­slo­ten.

De de­le­ga­ties van de over­heid en van de FARC zijn over­een­ge­ko­men dat ze het de­fi­ni­tie­ve ak­koord om een ein­de te ma­ken aan het con­flict en om een duur­za­me en sta­bie­le vre­de te slui­ten in het land, op don­der­dag 24 no­vem­ber zul­len on­der­te­ke­nen om 11.00 uur (17.00 uur Ne­der­land­se tijd) in het Te­a­tro Colón in Bo­gotá, al­dus de on­der­han­de­laars van bei­de par­tij­en in een ge­meen­schap­pe­lijk pers­be­richt. Bei­de par­tij­en voe­gen nog toe dat het her­nieuw­de ak­koord, dat werd be­reikt na­dat de be­vol­king be­gin ok­to­ber tij­dens een re­fe­ren­dum een eerste ak­koord ver­wierp, ver­vol­gens zal wor­den goed­ge­keurd door het par­le­ment. De onderhandelingen om tot een vre­des­ak­koord te ko­men gin­gen bij­na vier jaar ge­le­den van start. Het ver­drag moet een ein­de ma­ken aan een con­flict dat meer dan 50 jaar ge­duurd heeft tus­sen de re­ge­ring, recht­se pa­ra­mi­li­tai­ren en link­se gu­e­r­il­la­strij­ders, waar­bij meer dan 220.000 men­sen om het le­ven kwa­men en mil­joe­nen men­sen op de vlucht sloe­gen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.