Hol­lan­de op­nieuw pre­si­dents­kan­di­daat?

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De hui­di­ge Fran­se pre­si­dent en so­ci­a­list Fran­çois Hol­lan­de zal op 10 de­cem­ber be­kend­ma­ken of hij al dan niet de hand­schoen op­neemt in de ra­ce naar het Ely­s­ée. “De pre­si­dent van de re­pu­bliek heeft ge­zegd dat hij zijn ant­woord op 10 de­cem­ber zal ge­ven”, zegt de so­ci­a­lis­ti­sche frac­tie­lei­der in de Se­naat, Di­dier Guil­layu­me, aan te­le­vi­sie­zen­der Pu­blic Sé­nat. De woord­voer­der van de Fran­se re­ge­ring Stép­ha­ne Le Foll, twij­felt er naar ei­gen zeg­gen niet aan dat Hol­lan­de kan­di­daat zal zijn voor een twee­de man­daat, maar on­der­streept dat Hol­lan­de zelf zal be­slis­sen wan­neer hij zijn be­slis­sing be­kend­maakt. Er wordt fel uit­ge­ke­ken naar de be­slis­sing van Hol­lan­de of hij zich kan­di­daat stelt voor een twee­de ambts­ter­mijn als pre­si­dent van Frank­rijk. Maar de pei­lin­gen to­nen zich niet roos­kleu­rig voor de hui­di­ge lei­der van Frank­rijk. Door en­ke­le be­den­ke­lij­ke eco­no­mi­sche her­vor­min­gen door te voe­ren, wan­kelt Hol­lan­des po­si­tie zelfs bin­nen de ei­gen par­tij.

Het link­se kamp zou zijn pre­si­dents­kan­di­daat in ja­nu­a­ri wil­len kie­zen. De ei­gen­lij­ke strijd tus­sen de link­se en de recht­se pre­si­dents­kan­di­daat ver­loopt via twee stem­ron­des, op 23 april en 7 mei.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.