Oba­ma ver­leent groot aan­tal ge­van­ge­nen gra­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Barack Oba­ma heeft ge­du­ren­de zijn laat­ste ambts­ter­mijn de straf­fen van 1.023 ge­van­ge­nen ge­heel of ge­deel­te­lijk kwijt­ge­schol­den, meldt het Wit­te Huis. Dat is meer dan de laat­ste tien pre­si­den­ten bij el­kaar kwijt­schol­den. Dins­dag ver­laag­de Oba­ma de straf­fen van 79 ge­van­ge­nen. Het ging in de mees­te ge­val­len om ge­van­ge­nen die wa­ren ver­oor­deeld voor niet-ge­weld­da­di­ge drugs­de­lic­ten. De ge­van­ge­nen die straf­ver­kor­ting kre­gen heb­ben vol­gens het Wit­te Huis vaak lan­ger vast­ge­ze­ten voor het de­lict, dan de straf die daar nu voor staat. Veel ge­van­ge­nis­sen in de Ver­e­nig­de Sta­ten zit­ten over­vol. Oba­ma be­gon twee jaar ge­le­den met het kwijt­schel­den van straf­fen van ge­van­ge­nen. Hij is van me­ning dat som­mi­ge straf­fen over­dre­ven hard en on­ge­past voor het de­lict zijn en wil ze daar­om aan­pas­sen. Zo’n zes­dui­zend ver­zoe­ken van drugs­de­lin­quen­ten zijn sinds­dien bij Oba­ma te­recht ge­ko­men. De­ze wor­den al­le­maal nog be­ke­ken voor het ein­de van Oba­ma’s pre­si­dent­s­ter­mijn. De laat­ste pre­si­dent die veel straf­fen ge­heel of ge­deel­te­lijk kwijt­schold was Lyn­don B. Jo­hn­son tus­sen 1963 en 1969. Het ging toen om 226 kwijt­schel­din­gen.

(NU.nl)

Veel ge­van­ge­nis­sen in de Ver­e­nig­de Sta­ten zit­ten over­vol. (Na­ti­on­ofChan­ge)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.