Adem stokt bij 2000 Au­stra­li­ërs tij­dens on­weer

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Zwaar on­weer heeft maan­dag een pa­niek­golf ver­oor­zaakt in Au­stra­lië. Meer dan 2.000 men­sen kre­gen plots adem­ha­lings­moei­lijk­he­den. Voor drie slacht­of­fers kwam hulp te laat. Het bleek te gaan om een erg zeld­zaam, maar po­ten­ti­eel do­de­lijk ver­schijn­sel: on­weer-ast­ma.

Het was een bloed­he­te dag ge­weest in de buurt van Mel­bour­ne en an­de­re de­len van Vic­to­ria. De tem­pe­ra­tuur klom tot 38 gra­den Cel­si­us en wei­ni­gen wa­ren dan ook rou­wig toen don­ke­re wol­ken zich in de na­mid­dag sa­men­pak­ten voor wat on­weer. Maar dat liep an­ders af dan ver­wacht. Hulp­dien­sten wer­den over­stelpt met ruim 2.000 te­le­foon­tjes van men­sen die het moei­lijk had­den met adem­ha­len. Er wer­den 60 ex­tra am­bu­lan­ces op­ge­trom­meld om men­sen naar het zie­ken­huis te bren­gen. Der­tig pa­ti­ën­ten kwa­men zelfs op de in­ten­si­ve ca­re te­recht. “On­ze dok­ters had­den nog nooit zo veel men­sen met de­zelf­de symp­to­men op het­zelf­de mo­ment bin­nen­ge­kre­gen”, al­dus Ka­thy Bow­len, woord­voer­der van het St Vin­cent’s Hos­pi­tal, te­gen lo­ka­le me­dia. “We ston­den op het punt een twee­de spoed­dienst te ope­nen. We had­den op een ze­ker mo­ment ook geen me­di­cij­nen meer.”

Vol­gens pa­ti­ën­ten was het een vre­se­lij­ke er­va­ring. “Het voel­de drie tot vier keer er­ger dan een ge­wo­ne aan­val van ast­ma”, al­dus Da­vid McGann. “Ik kon drie uur niet uit mijn stoel ko­men om­dat ik kort­a­de­mig was. Het voel­de als­of er een oli­fant op mijn borst zat.” Drie men­sen over­leef­den het niet: Omar Mou­jal­led (18) - die in twee da­gen zijn mid­del­ba­re school zou af­ma­ken -, rech­ten­stu­dent Ho­pe Car­ne­va­li (20) - die op het ga­zon voor haar ou­der­lij­ke huis op de hulp­dien­sten stond te wach­ten - en Apol­lo Papadopoulos (35).

Het bleek uit­ein­de­lijk te gaan om ‘on­weer-ast­ma’, een ui­terst zeld­za­me aan­doe­ning die zelfs men­sen kan tref­fen die nooit eer­der ast­ma heb­ben ge­had. Het ge­vaar zit in de klei­ne deel­tjes in pol­len, die vrij­ko­men bij een plot­se weers­ver­an­de­ring. Als pol­len nat wor­den, zwel­len ze op en kun­nen ze bar­sten. Daar­door ko­men de deel­tjes in de lucht te­recht. Daar­na kun­nen ze door he­vi­ge win­den ki­lo­me­ters ver wor­den ver­spreid en in de lon­gen van hon­derd­dui­zen­den men­sen be­lan­den. Het was niet de eerste keer dat het ver­schijn­sel zich voor­deed in Mel­bour­ne. Ook in 2010 en 2011 wa­ren er soort­ge­lij­ke, maar min­der zwa­re ge­val­len. In de Ver­e­nig­de Sta­ten, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Ca­na­da en Ita­lië werd de aan­doe­ning ook al vast­ge­steld. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.