Ells­worth krijgt Smack­down-con­tract

Times of Suriname - - SPORT -

WWE – Ja­mes Ells­worth heeft dins­dag­avond een Smack­down-con­tract ver­diend en een toe­kom­sti­ge kans voor de WWE World ti­tel, door van AJ Sty­les te win­nen in een lad­der­wed­strijd. Sha­ne McMohan open­de het eve­ne­ment en was daar­bij niet te spre­ken over de han­de­ling van Dean Am­bro­se bij de Sur­vi­vor Se­ries. McMohan was van me­ning dat Am­bro­se, Smack­down bij­na de wed­strijd kost­te, toen hij sa­men met Seth Rol­lins en Ro­man Reigns, AJ Sty­les door de com­men­taar­ta­fel gooi­de. Am­bro­se bood zijn ex­cu­ses aan, maar McMohan straf­te hem toch. Hij werd bui­ten het sta­di­on ge­zet. Voor­dat Am­bro­se weg­ging, riep hij naar de held van Team Smack­down, Ells­worth, die er­voor zorg­de dat Braun Strow­man werd uit­ge­scha­keld bij Sur­vi­vor Se­ries. McMa­hon maak­te hier­na be­kend dat Ells­worth een con­tract heeft ver­diend, maar toen ver­scheen AJ Sty­les.

AJ Sty­les was het dui­de­lijk niet eens dat Ells­worth een con­tract krijgt. Hij ging zo ver dat hij Ells­worth over­haal­de om voor zijn con­tract te vech­ten in een lad­der­wed­strijd. Ells­worth stem­de toe, maar eis­te ook een toe­kom­sti­ge kans voor de WWE World Tit­le. AJ Sty­les ging ak­koord en do­mi­neer­de de wed­strijd. Na­dat hij zijn te­gen­stan­der ver­ne­derd had, ging hij de trap op om het con­tract te pak­ken.

Uit het niets ver­scheen Am­bro­se, ge­kleeed in een Ot­ta­wa Se­na­tors ice hoc­key te­nue, en viel AJ Sty­les aan. AJ Sty­les coun­ter­de, sloeg Am­bro­se en klom weer de lad­der op. Ells­worth was in­tus­sen her­steld en duw­de de trap naar be­ne­den, waar­door AJ Sty­les bui­ten de ring be­land­de. Hij pro­beer­de weer de ring bin­nen te ko­men, maar Ells­worth gaf hem een ‘Su­per­kick’, waar­door zijn voet aan de ring­tou­wen vast­zat. Ells­worth maak­te ge­bruik hier­van, klom de lad­der op en pak­te het con­tract. Hij heeft hier­mee voor de der­de keer op rij van AJ Sty­les ge­won­nen.

The Miz heeft zijn In­ter­con­ti­nen­tal Tit­le met suc­ces ver­de­digd te­gen Ka­lis­to. Hij kreeg hier­bij hulp van Ba­ron Cor­bin. Na de wed­strijd viel Cor­bin, Ka­lis­to aan. The Miz die weg­liep, werd ook ge­sla­gen door Dolph Zig­g­ler. Hier­door zul­len Ka­lis­to en Cor­bin in een Chair Match te­gen el­kaar uit­ko­men tij­dens TLC pay-per-view. The Miz zal zijn ti­tel op het spel zet­ten te­gen Zig­g­ler, ook tij­dens dit eve­ne­ment.

Fan­ta­sy war­fa­re, een me­ga match, zo werd het ge­vecht tus­sen Gold­berg en Brock Le­snar aan­ge­kon­digd. In wer­ke­lijk­heid duur­de het main event van Sur­vi­vor Se­ries 2016 slechts 86 se­con­den. Twee spe­ars en een jack­ham­mer wa­ren ge­noeg voor ‘The Icon’ om Le­snar te ver­slaan. Gold­berg heeft in­tus­sen een nieu­we deal ge­te­kend met WWE; een re­match voor Le­snar lijkt dus al in de maak.

Tij­dens Sur­vi­vor Se­ries ston­den er maar liefst drie tra­di­ti­o­ne­le eli­mi­na­tie­wed­strij­den op het pro­gram­ma. De avond be­gon met de vrouwen. Uit­ein­de­lijk was het Team RAW dat de over­hand kreeg met Char­lot­te en Bay­ley als sur­vi­vors. Ook bij de tag teams wist RAW met de winst aan de haal te gaan. Cesa­ro en Shea­mus wis­ten The Usos als laat­ste te pin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.