Ka­ne moet meer ver­die­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Har­ry Ka­ne ont­kent dat hij ruim 100.000 eu­ro per week ver­langt van Tot­ten­ham Hot­spur, maar vol­gens Rio Fer­di­nand zou de aan­val­ler nog véél meer moe­ten ei­sen tij­dens de con­tract­be­spre­kin­gen. De oud-ver­de­di­ger vindt dat Ka­ne thuis­hoort in de sa­la­ris­schaal van ie­mand als Ser­gio Ag­üe­ro, die we­ke­lijks meer dan 250.000 eu­ro mag bij­schrij­ven.

In zijn co­lumn voor de Lon­don Eve­ning Standard zet Fer­di­nand de cij­fers uit­een: Ka­ne te­ken­de in fe­bru­a­ri 2015 voor een week­sa­la­ris van 58.000 eu­ro, dat via bo­nus­sen in­mid­dels op­ge­lo­pen zou zijn tot 70.000 eu­ro. Dat is nog steeds ruim 20.000 eu­ro min­der dan de ab­so­lu­te groot­ver­die­ners op Whi­te Hart La­ne, stipt de icoon van Man­ches­ter Uni­ted aan. “Dan heb je nog zijn ploeg­ge­no­ten bij En­ge­land, zo­als Ja­mie Var­dy en Da­niel Stur­rid­ge, die min­stens het dub­be­le op­strij­ken.”

“Maar als ik Ka­ne of zijn zaak­waar­ne­mer was, zou ik die twee niet als maat­staf ge­brui­ken. Ik zou op ze neer­kij­ken, want ze zijn niet van de­zelf­de pla­neet. Ka­ne is al twee jaar de meest sco­ren­de En­gels­man in de com­pe­ti­tie, zij niet”, be­na­drukt Fer­di­nand. “Als ik hem was, zou ik in plaats daar­van om het sa­la­ris van Ser­gio Ag­üe­ro vra­gen. Die ver­dient ruim 250.000 eu­ro per week, in­clu­sief bo­nus­sen. Met zul­ke spe­lers moe­ten ze zich ver­ge­lij­ken. Net als Ag­üe­ro rijgt Ka­ne de doel­pun­ten al een aan­tal jaar aan­een. Dat is zijn ni­veau.” Het hui­di­ge con­tract van Ka­ne loopt door tot de zo­mer van 2020. (VZ)

Har­ry Ka­ne, ster­spe­ler van Tot­ten­ham Hot­spur moet vol­gens Rio Fer­di­nand, oud-voet­bal­ler van Man­ches­ter Uni­ted, meer gaan ver­die­nen. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.