VIEr­DE SrE­fi­DEn­sI CHEss CELEBrAtIon Groots GE­o­pEnD

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - De vier­de Sre­fi­den­si Chess Celebration werd dins­dag ge­o­pend met een ope­nings­zet van mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën op het bord waar na­ti­o­naal kam­pi­oen FM Ro­ger Ma­toe­wi het op­neemt te­gen de hoogst ge­rang­schik­te Cu­baan, GM Bru­zon Ba­ti­s­ta La­za­ro.

De mi­nis­ter gaf bij zijn toe­spraak aan dat hij als oud­scha­ker de bood­schap mee­geeft dat schaken mee­helpt aan de ont­wik­ke­ling van de jeugd, dat die leert om stra­te­gisch te den­ken. De di­rec­teur van Sport­za­ken, Lu­ci­a­no Mentopa­wi­ro, gaf als bood­schap mee dat door sport ver­broe­de­ring wordt ge­bracht en dat men­sen van ver­schil­len­de lan­den hier­door ver­bon­den ra­ken.

Door aan­we­zig­heid van de Cu­baan­se La­za­ro en de vrou­we­lij­ke Wo­men Grand­mas­ter (WGM) Li­na­res Na­po­les Olei­ny was de Cu­baan­se am­bas­sa­deur ook aan­we­zig bij de ope­ning. Bei­de Cu­baan­se groot­mees­ters par­ti­ci­pe­ren in de mas­ter­klas­se van het sre­fi­den­si­toer­nooi. In de­ze klas­se par­ti­ci­pe­ren ver­der nog drie bui­ten­lan­ders: Duit­ser GM Ni­clas Hu­schen­be­th, Ve­ne­zo­laan FM Is­mael Vi­dal en Aru­baan CM Sher­man Ma­du­ro. De mas­ter­klas­se die be­staat uit tien scha­kers wordt aan­ge­vuld met de top 5 scha­kers van Su­ri­na­me. Zij heb­ben Su­ri­na­me dit jaar op de Schaak­olym­pi­a­de in Baku ver­te­gen­woor­digd.

Ma­toe­wi moest het op­ne­men te­gen de zeer er­va­ren Na­po­les. In een schijn­baar ver­lo­ren stel­ling, met een ach­ter­stand van twee pi­on­nen, wist Ma­toe­wi met een mees­ter­lij­ke to­ren­of­fer re­mi­se af te dwin­gen van de WGM. FM De­w­per­kash Ga­ja­din wist heel lang het been stijf te hou­den te­gen de Cu­baan­se GM Bru­zon. Ga­ja­din kon in tijd­nood niet de juis­te voortzetting vin­den en de Cu­baan­se GM be­haal­de zijn eerste punt op Su­ri­naam­se bo­dem.

Ni­resh Gi­a­si-Ni­clas Hu­schen­be­th: 0-1, Su­radj Ha­noe­manIs­mael Vi­dal: 0.5-0.5 en Ro­ma­rio San­ches-Sher­man Ma­du­ro: 1-0.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.