Spaan­se jus­ti­tie eist twee jaar cel en boe­te voor Ney­mar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De aan­kla­ger van het Open­baar Mi­nis­te­rie van Spanje heeft een ge­van­ge­nis­straf van twee jaar en een boe­te van tien mil­joen eu­ro voor Ney­mar ge­ëist. Bij de trans­fer van de aan­val­ler naar Bar­cel­o­na zou er be­las­ting­frau­de zijn ge­pleegd. Bar­cel­o­na be­taal­de naar ei­gen zeg­gen 17,1 mil­joen eu­ro voor Ney­mar en de in­ves­te­rings­groep DIS Espor­te ont­ving 6,8 mil­joen van dat be­drag. Dit be­drijf van de su­per­markt­mil­jar­dair Del­cir Son­da be­heer­de im­mers veer­tig pro­cent van de ei­gen­doms­rech­ten van Ney­mar. DIS claim­de ech­ter nog zo’n zes­tien mil­joen te moe­ten krij­gen, om­dat de wer­ke­lij­ke trans­fer­som veel ho­ger zou heb­ben ge­le­gen dan Bar­cel­o­na be­weer­de. De le­zing van Bar­cel­o­na was dus dat hij 17,1 mil­joen had be­taald, maar la­ter bleek dat de club nog veer­tig mil­joen had over­ge­maakt naar een be­drijf (N&N) dat op naam stond van de ou­ders van Ney­mar. Daar­mee zou het trans­fer­be­drag niet 17,1, maar 57,1 mil­joen be­dra­gen. Dat be­te­ken­de vol­gens DIS dat zijn in­ves­teer­ders recht had­den op nog eens min­stens zes­tien mil­joen en maxi­maal acht­tien mil­joen. Om­dat Bar­cel­o­na het ver­schil van veer­tig mil­joen als een ‘scha­de­ver­goe­ding’ uit­leg­de en dus niet als on­der­deel van de trans­fer­kos­ten be­stem­pel­de, gin­gen de ex­tra mil­joe­nen aan de neus van DIS voor­bij.

DIS claimt dat Bar­cel­o­na de trans­fer­som ex­pres ‘laag’ heeft ge­hou­den om zo min­der be­las­ting af te hoe­ven dra­gen. DIS wil dat de trans­fer met 57,1 mil­joen de boe­ken in­gaat. Aan­kla­ger Jo­sé Perals lijkt aan de kant te staan van DIS, want hij heeft dus een cel­straf ge­ëist voor Ney­mar. De Bra­zi­li­aan hoeft er ove­ri­gens niet voor te vre­zen dat hij de bak in­draait, want cel­straf­fen tot twee jaar mo­gen vol­gens de Spaan­se wet als een proef­tijd in vrij­heid wor­den door­ge­bracht. On­der meer de krant Mun­do De­por­ti­vo meldt dat de aan­kla­ger ook een cel­straf van vijf jaar voor voor­ma­lig voor­zit­ter San­dro Ro­sell heeft geeist en als het aan Perals ligt, be­ta­len Bar­cel­o­na en San­tos nog eens een boe­te van res­pec­tie­ve­lijk 8,4 en 7,0 mil­joen eu­ro. De ou­ders van Ney­mar, die met hun be­drijf N&N dus een som van veer­tig mil­joen zou­den heb­ben ont­van­gen, zijn even­eens op de vin­gers ge­tikt. Te­gen de va­der en moe­der zijn cel­straf­fen ge­ëist van res­pec­tie­ve­lijk twee en een jaar en bo­ven­dien moe­ten zij, als het aan de aan­kla­ger ligt, een boe­te be­ta­len van in to­taal 21,4 mil­joen. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.