At­mo­di­med­jo en Gö­de­ken gaan voor ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Zo­wel trai­ner An­dy At­mo­di­med­jo van In­ter Moen­go Tapoe (IMT) als Ro­ber­to Gö­de­ken van Nishan’42 gaat za­ter­dag voor een over­win­ning in de der­de speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Gö­de­ken en zijn team rei­zen naar Moen­go af om uit te ko­men te­gen de hui­di­ge kam­pi­oen IMT in het Ron­nie Bruns­wijksta­di­on. At­mo­di­med­jo ver­wacht niets an­ders dan een moei­lij­ke wed­strijd te­gen Nishan’42. Hij zegt dat de te­gen­stan­der dit sei­zoen over een goe­de se­lec­tie be­schikt die het elk team heel moei­lijk zal ma­ken. En­ke­le spe­lers kam­pen met een lich­te bles­su­re, waar­door het niet ze­ker is of zij te­gen Nishan’42 in­ge­zet kun­nen wor­den. At­mo­di­med­jo zal Nal­do Kwa­sie so­wie­so mis­sen za­ter­dag, om­dat hij in de vo­ri­ge wed­strijd te­gen Notch een ro­de kaart kreeg. “IMT gaat dit sei­zoen voor ti­tel­pro­lon­ga­tie en om dit te be­rei­ken moet er in ei­gen huis ge­won­nen wor­den van Nishan’42”, zegt At­mo­di­med­jo. De ver­wach­tin­gen van Gö­de­ken zijn het­zelf­de als zijn col­le­ga. Hij zegt dat elk team het heel moei­lijk krijgt in Moen­go, maar hij vindt dat zijn team in staat moet zijn om za­ter­dag van IMT te win­nen. Hij zegt dat als zijn team kam­pi­oen wil wor­den, het moet kun­nen win­nen van de hui­di­ge kam­pi­oen en zo­doen­de een ster­ke in­druk ma­ken op de an­de­re te­gen­stan­ders. Gö­de­ken zal over een fit­te se­lec­tie be­schik­ken bij de­ze wed­strijd en hij hoopt dat zijn team met de drie pun­ten huis­waarts kan ke­ren.

Bei­de teams heb­ben mo­men­teel vier pun­ten uit twee wed­strij­den. IMT won de eerste wed­strijd van de com­pe­ti­tie met 3-0 van Trans­vaal en speel­de vo­rig week­ein­de 1-1 ge­lijk te­gen Notch. Nishan’42 won zijn eerste wed­strijd met 2-0 van Notch en speel­de de twee­de 3-3 ge­lijk te­gen Trans­vaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.