Oba­ma eert le­ven­de le­gen­des Jor­dan en Ab­dul-Jab­bar

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Pre­si­dent Barack Oba­ma heeft oud­bas­ket­bal­lers Michael Jor­dan en Ka­reem Ab­dul-Jab­bar de Me­dal of Free­dom uit­ge­reikt. Dat is de hoog­ste on­der­schei­ding die een bur­ger in Ame­ri­ka kan krij­gen.

Oba­ma be­gon met de twee gek­sche­rend te roe­men voor hun ac­teer­werk in Spa­ce Jam (Jor­dan) en Air­pla­ne (Ab­dulJab­bar), maar sprak daar­na zijn gro­te be­won­de­ring uit voor twee le­gen­da­ri­sche be­oe­fe­na­ren van zijn fa­vo­rie­te sport. “Er is een re­den dat als je ie­mand ‘de Michael Jor­dan van neu­ro­chi­rur­gie’ of ‘de Michael Jor­dan van ka­no­va­ren’ noemt, ie­der­een be­grijpt wat je be­doelt. Want Michael Jor­dan is de de­fi­ni­tie van ie­mand die uit­zon­der­lijk goed is in iets. Dat is een zeld­zaam­heid”, prees Oba­ma de le­gen­da­ri­sche oud-spe­ler van Chi­ca­go Bulls. Jor­dan werd in de ja­ren 90 met Bulls zes keer kam­pi­oen van de NBA. Hij wordt door ve­len be­schouwd als de bes­te bas­ket­bal­ler al­ler tij­den.

Ka­reem Ab­dul-Jab­bar speel­de in de ja­ren 70 en 80 voor Mil­wau­kee Bucks en Los An­ge­les La­kers in de NBA en voert nog al­tijd de rang­lijst aan van meest ge­scoor­de pun­ten. “Dit is hoe goed hij was: in 1967 werd de dunk in het col­le­ge-bas­ket­bal ver­bo­den, na­dat hij die com­pe­ti­tie een jaar lang had ge­do­mi­neerd”, ver­tel­de Oba­ma. “Ze zei­den er niet bij dat het van­we­ge Ka­reem was, maar dat was het na­tuur­lijk wel. Als een sport de re­gels aan­past om het jou moei­lij­ker te ma­ken, ben je on­ge­kend goed.” Jor­dan en Jab­bar kre­gen de Me­dal of Free­dom ook voor hun in­zet voor goe­de doe­len en so­ci­a­le ge­lijk­heid.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.