Frei­da Pin­to oké met HINDI­fiLMs

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Frei­da Pin­to werd be­kend na haar ac­teer­de­buut in het Bri­tish dra­ma Slum­dog Mil­li­o­nai­re (2008), dat ge­re­gis­seerd is door Dan­ny Boy­le. Mo­men­teel werkt de ac­tri­ce in de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Ze ver­scheen on­langs op een eve­ne­ment van Goog­le met de ti­tel Vrouwen

in In­dia: Un­heard stories en sprak over haar film­keu­zes, voor­al Hindi­films. Vol­gens Ab­so­lu­te In­dia, zei Frei­da: “Ik vind het niet erg

om in Hindi­films te spe­len. In fei­te werk­te ik in een Mar­wa­ri­film Tris­h­na, en ik kon de taal niet eens spre­ken. Ik moest het toen le­ren. Voor mij maakt het niet uit wie de film maakt of er­in speelt. Het ver­haal, dat is be­lang­rijk voor mij.” Ze sprak ook over haar toe­kom­sti­ge

films en ont­hul­de: “Ik ben be­zig met een fan­tas­ti­sche film. Hij gaat vol­gend jaar in pre­mi­è­re. Het wordt door Ta­brez Noor­a­ni ge­re­gis­seerd, hij is een In­di­ër. Hij was een van de pro­du­cen­ten van Slum­dog Mil­li­o­nai­re. Hij heeft een fan­tas­ti­sche film ge­naamd Lo­ve So­nia ge­maakt. Bol­ly­wood­ac­teurs

Anu­pam Kher en Adil Hus­sain heb­ben ook een rol er­in. Dus ja, ik doe Hindi­films. Ik spreek ook in het Hin­di.” De aan­staan­de Hin­di­film van Frei­da zal gaan over een In­di­aas dorps­meis­je en haar moe­di­ge reis waar haar le­ven zal ver­an­de­ren in de we­reld­wij­de seks­han­del net­werk.

(me­dia247.co.uk / foto: ip­ho­ne­wall­pa­perss.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.