Ru­ben Wel­les brengt ro­man­ti­sche­ko­me­die­film­uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De be­ken­de film­re­gis­seur en pro­du­cer, Ru­ben Wel­les, brengt zijn eerste ko­me­die film uit ge­naamd Wel­les De Film.

Het is een ro­man­ti­sche ko­me­die­film (18+), die wordt uit­ge­bracht on­der het be­drijf Red­vis­me­dia. Wel­les De film heeft een duur van 60 mi­nu­ten en de pre­mi­è­re er­van vindt plaats op 7 de­cem­ber in TBL Ci­ne­mas. Als hoofd­per­so­na­ge ver­te­gen­woor­digt Wel­les zijn ei­gen per­soon­lijk­heid in de film. Het sce­na­rio gaat over Wel­les die een baan heeft als post­be­zor­ger. Fiet­send be­zorgt hij da­ge­lijks zijn pak­ket­ten op ver­schil­len­de plaat­sen in de stad van Paramaribo. Op een dag be­zorgt hij een pak­ket­je bij een da­me Ama­ra en raakt hij sta­pel­ver­liefd op haar. Hier­na ont­springt een lief­des­re­la­tie, die zo­wel grap­pig als emo­ti­o­neel is. Wel­les is een Su­ri­naam­se film­pro­duc­tie; zo­wel het film­pro­duc­tie­team als de ac­teurs. Met de di­rec­tor of pho­to­grap­hy Gi­or­gio De La Fuen­te en ca­me­ra­man­nen Ser­geo Vi­ge­land­zoon en Frank Van Ham­me die ‘equip­ped’ wa­ren met een 4K ca­me­ra, werd de film op een dy­na­mi­sche wij­ze vast­ge­legd. Naast Wel­les die de hoofd­rol ver­vult, wordt de op één na groot­se rol ver­vuld door Aby-Jo Elshot, als zijn ge­lief­de Ama­ra. De film is ge­fi­nan­cierd door ver­schei­de­ne Su­ri­naam­se be­drij­ven, die be­reid wa­ren om de pro­duc­tie te on­der­steu­nen. Als re­gis­seur, pro­du­cent en als hoofd­ac­teur is Ru­ben Wel­les voor heel wat uit­da­gin­gen ko­men te staan om de film tot stand te bren­gen.

Van­waar het idee?

Wel­les houdt er­van om men­sen aan het la­chen te bren­gen wat hij voor­na­me­lijk al heeft kun­nen be­rei­ken door zijn be­ken­de kor­te films op Fa­ce­book. Na het suc­ces van de­ze kor­te Fa­ce­book­films vond hij dat het tijd werd om het nu naar een an­der ni­veau te gooi­en door het gro­ter aan te pak­ken en een bre­der pu­bliek aan te spre­ken. Van­uit dit idee heeft hij zo­doen­de zijn eerste film ge­pro­du­ceerd.

(J.A/Foto: Ru­ben Wel­les)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.