Ben­Stil­ler­prijst­zich­ge­luk­kig­na­suc­ces­vol­le­be­han­de­li­ng­pros­taat­kan­ker

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ben Stil­ler heeft naar ei­gen zeg­gen veel ge­luk ge­had na­dat pros­taat­kan­ker bij hem was ge­con­sta­teerd. De ziek­te werd op tijd ont­dekt en kon daar­om goed wor­den be­han­deld. “Het gaat fan­tas­tisch met me”, zei de ac­teur in de To­day Show. “Ik ben kan­ker­vrij.” De 50-ja­ri­ge Stil­ler kwam er twee jaar ge­le­den, dank­zij een PSA-test, ach­ter dat hij pros­taat­kan­ker had. “Het was een sur­re­a­lis­ti­sche er­va­ring. Ik had het ge­luk dat mijn be­han­de­ling en­kel uit een ope­ra­tie be­stond.” Tij­dens die ope­ra­tie liet Stil­ler zijn pros­taat ver­wij­de­ren. “Dat is wat de dok­ters me aan­raad­den.” Stil­ler hoopt met zijn ver­haal an­de­re man­nen aan te spo­ren zich re­gel­ma­tig te la­ten tes­ten op pros­taat­kan­ker. “De test op zich is niet eng, maar wat daar­na kan ge­beu­ren wel”, al­dus de ac­teur. “Als ik die test niet had ge­daan, had ik niet ge­we­ten dat ik die ziek­te had en dan had het ver­volg er mis­schien heel an­ders uit­ge­zien.”

(NU.nl/foto: laurara­mo­ni­que.com en fo­to2: gq.co.za)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.