FBI­neemt­geen­stap­pen­te­gen­Brad­Pitt

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Ame­ri­kaan­se landelijke re­cher­che­dienst FBI neemt geen ver­de­re stap­pen in de zaak rond Brad Pitt. De ac­teur kwam in op­spraak, om­dat hij fy­siek ge­weld zou heb­ben ge­bruikt te­gen één van zijn kin­de­ren in het pri­vé­vlieg­tuig van het ge­zin Jo­lie-Pitt. De FBI bracht dins­dag een ver­kla­ring uit. “Als ant­woord op de be­schul­di­gin­gen die zijn ge­uit over een in­ci­dent tij­dens een vlucht bin­nen de spe­ci­a­le lucht­vaart­wet­ge­ving van de Ver­e­nig­de Sta­ten, met aan boord me­neer Brad Pitt en zijn kin­de­ren; de FBI heeft de om­stan­dig­he­den be­ke­ken en gaat niet over tot ver­der on­der­zoek. Er zijn geen aan­klach­ten in­ge­diend in de­ze zaak”, al­dus het sta­te­ment, dat on­der an­de­re The Wrap in han­den kreeg. De ver­meen­de mis­han­de­ling zou aan­lei­ding ge­weest zijn voor de schei­ding van Brad Pitt en An­ge­li­na Jo­lie. De ac­tri­ce vroeg die eind sep­tem­ber aan. Hun oud­ste zoon Mad­dox (15) zou het tij­dens een ru­zie tus­sen de ech­te­lie­den heb­ben op­ge­no­men voor zijn moe­der, waar­na Brad hem zou heb­ben vast­ge­gre­pen of ge­sla­gen. Eer­der de­ze maand staak­te de kin­der­be­scher­ming in Los An­ge­les al haar on­der­zoek in de zaak.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.