Hon­gers­nood dreigt door in­een­stor­ting land­bouw in Sy­rië

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De voed­sel­pro­duc­tie in Sy­rië is op een fa­taal diep­te­punt be­land door de aan­hou­den­de oor­log. Na vijf jaar bur­ger­oor­log in Sy­rië moe­ten steeds meer boe­ren hun vel­den ach­ter­la­ten, stel­len de VNor­ga­ni­sa­tie voor land­bouw en voed­sel FAO en het VNWe­reld­voed­sel­pro­gram­ma (WFP) in hun ana­ly­se van de si­tu­a­tie.

De stij­gen­de prij­zen en de schaars­te van es­sen­ti­ë­le ma­te­ri­a­len zo­als mest­stof­fen en za­den dwingt boe­ren mas­saal om hun be­drijf op te ge­ven als ze niet snel hulp krij­gen. Dat zal ern­sti­ge ge­vol­gen heb­ben voor de voed­sel­voor­zie­ning in het he­le land.

Nooit werd er in het land min­der graan ver­bouwd dan nu. Sy­ri­sche boe­ren teel­den in het sei­zoen 2015/16 on­ge­veer 900.000 hec­ta­re tar­we, heel wat min­der dan de jaar­lijk­se 1,5 mil­joen hec­ta­re voor de bur­ger­oor­log uit­brak. Om­dat het con­flict en de op­ge­leg­de sanc­ties ook de han­del heb­ben ge­trof­fen, wordt het steeds moei­lij­ker voor de boe­ren om aan za­den van goe­de kwa­li­teit, mest­stof­fen, land­bouw­ma­chi­nes en brand­stof te ko­men.

Ge­brek­ki­ge neer­slag en de ver­nie­ti­ging van cru­ci­a­le in­fra­struc­tuur voor ir­ri­ga­tie heb­ben de za­ken nog er­ger ge­maakt. Boe­ren kie­zen daar­om va­ker voor teel­ten die be­ter be­stand zijn te­gen droog­te, maar min­der voed­zaam zijn. Ook vee­hou­ders voe­len de ef­fec­ten van de cri­sis. De zorg voor hun die­ren wordt steeds moei­lij­ker en duur­der, en veel boe­ren za­gen zich al ge­dwon­gen om hun scha­pen, gei­ten of ge­vo­gel­te te slach­ten en te ver­ko­pen. Sy­rië telt nu een der­de min­der run­der­vee, 40 pro­cent min­der scha­pen en gei­ten en 60 pro­cent min­der ge­vo­gel­te – dat laat­ste is tra­di­ti­o­neel de goed­koop­ste bron van dier­lij­ke ei­wit­ten in het land.

“We zien nu dat bij­na 80 pro­cent van de ge­zin­nen in Sy­rië kampt met een ge­brek aan voed­sel of geen geld heeft om voed­sel te ko­pen. De si­tu­a­tie zal al­leen maar er­ger wor­den als we er niet in sla­gen de boe­ren te steu­nen”, zegt Ab­des­sa­lam Ould Ah­med van de FAO. “Land­bouw was voor de bur­ger­oor­log de be­lang­rijk­ste bron van in­kom­sten voor ge­zin­nen op het plat­te­land. Er wordt nog al­tijd ge­werkt op de vel­den, maar de boe­ren zijn uit­ge­put.”

(De we­reld mor­gen/foto:

Uproot­ed Pa­les­ti­ni­an)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.