Brit­se Len­ny redt het le­ven van zijn va­der met yog­hurt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Brit­se jon­ge­tje Len­ny Ge­or­ge Jo­nes (3) heeft het le­ven van zijn va­der ge­red door met een plas­tic speel­goed­le­pel­tje ge­sui­ker­de yog­hurt in zijn va­ders mond te le­pe­len. De man lijdt aan dia­be­tes ty­pe 1 en viel flauw toen zijn vrouw niet thuis was. Vol­gens zijn ou­ders wist de klei­ne niet dat zijn va­der vier keer per dag in­su­li­ne moet ne­men. “We heb­ben nooit met hem sa­men ge­ze­ten en hem ver­teld dat pa­pa dia­be­tes heeft”, zegt moe­der Em­ma ver­won­derd. “Len­ny moet Mark al va­ker on­wel heb­ben zien wor­den en mij naar de koel­kast heb­ben zien lo­pen om hem iets te eten te ge­ven. Als er geen Mars­re­pen zijn, geef ik hem in­der­daad vaak een yog­hurt­je” Op de be­wus­te avond be­gin de­ze maand was Em­ma even naar haar moe­der, die op twee mi­nu­ten rij­af­stand woont. “Ik liet hen thuis ach­ter voor de tv. Toen ik on­ge­veer een half uur­tje la­ter te­rug­kwam, la­gen ze sa­men in een stoel. Om­dat Mark er niet goed uit­zag, vroeg ik wat er aan de hand was”, ver­telt de trot­se moe­der. “Len­ny zei met­een dat hij ‘pa­pa ge­red’ had. Mark be­aam­de dat.” Mark was wak­ker ge­wor­den op de keu­ken­vloer ter­wijl Len­ny hem le­pel­tjes ge­sui­ker­de yog­hurt voer­de die hij uit de koel­kast had we­ten te ha­len. “Ik snap nog steeds niet hoe hij de yog­hurt uit de ho­ge koel­kast heeft ge­pakt. Zo te zien heeft hij zijn klei­ne blau­we stoel­tje er­naar­toe ge­sleept en is hij daar­op gaan staan”, ver­telt zijn moe­der Em­ma aan Man­ches­ter News. Ze­ker is dat de 3-ja­ri­ge Len­ny zijn va­der waar­schijn­lijk aan de dood hielp ont­snap­pen. Ach­ter­af bleek de sui­ker­spie­gel van Mark zo laag dat hij ge­mak­ke­lijk in een dia­be­tisch co­ma te­recht had kun­nen ko­men als zijn zoon­tje niet had in­ge­gre­pen. “Als hij in bed had ge­le­gen of Len­ny niet ge­daan had wat hij deed, had het he­le­maal an­ders kun­nen af­lo­pen”, be­sluit een trot­se ma­ma. (AD/Foto:ad.nl)

Je­remain Lens (Am­ster­dam, 24 no­vem­ber 1987) is een Ne­der­lands be­taald voet­bal­ler van Su­ri­naam­se af­komst. Hij te­ken­de in ju­li 2015 een con­tract tot me­dio 2019 bij Sun­der­land, dat cir­ca €11.200.000,- voor hem be­taal­de aan FC Dy­na­mo Kiev. Daar­voor speel­de hij ook voor PSV, AZ en op huur­ba­sis voor NEC. In au­gus­tus 2010 de­bu­teer­de hij in het Ne­der­lands voet­bal­elf­tal. Lens heeft twee doch­ters. (foto: ama­zonaws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.