Ver­volg van pag. 1: Ad­vo­caat laat vei­ling...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vol­gens Lau-Kers­sen­berg zou ei­gen­lijk een per­ceel wor­den ge­veild dat niet voor­komt op de kaart van OW. “In prin­ci­pe be­staat 240 niet. Ee­nie­der bo­ven per­ceel 175 heeft in fei­te niets. Als de no­ta­ris zou over­gaan tot vei­len van iets dat niet be­staat, dan wordt het pro­bleem gro­ter.” De ad­vo­caat zegt dat in­dien de vei­ling zou plaats­vin­den, ze het niet daar­bij zou la­ten, want er zou dan iets ge­veild zijn dat niet be­staat. Ze zou dan na­gaan bij wie ze de scha­de zou kun­nen ver­ha­len. “Ik ben blij dat de no­ta­ris zelf heeft be­slo­ten om niet te vei­len. De no­ta­ris had eer­der al­leen stuk­ken van de te­gen­par­tij.” LauKers­sen­berg vindt het jam­mer dat ter­wijl mi­nis­ter Ste­ven Re­ly­veld van Ruim­te­lij­ke or­de­ning, Grond- en Bos­be­heer (RGB) nog niet klaar is met de ge­sprek­ken met par­tij­en, er toch nog veilingen plaats­vin­den. De ko­men­de week is er weer een ge­sprek met de be­winds­man, dan zal zij zien wat er uit de bus komt. LauKers­sen­berg zegt dat de rech­ter wel heeft be­slist dat het per­ceel ge­veild mag wor­den. De be­lang­rijk­ste over­we­ging van de rech­ter is, dat het per­ceel dat ge­veild moet wor­den, reeds voor de vei­ling was ge­roy­eerd en over­ge­dra­gen, waar­op al­le be­sla­gen zijn blij­ven rus­ten. Lau-Kers­sen­berg bracht ook on­der de aan­dacht van de rech­ter dat de RGB­mi­nis­ter be­zig is te pra­ten met al­le sta­ke­hol­ders om uit de im­pas­se te ge­ra­ken. Daar­bij had zij ver­der aan­ge­voerd dat het per­ceel van haar client vol­gens de goed­ge­keur­de kaart van het Mi­nis­te­rie van OW niet be­staat, maar de rech­ter ging daar­aan voor­bij. Het is niet be­kend hoe lang de vei­ling nog aan­ge­hou­den zal blij­ven. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.