Man schoot met alarm­pi­stool op ex-part­ner vrien­din

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ri­nal­do A heeft met een alarm­pi­stool ge­scho­ten op de ex-part­ner van zijn vrien­din. Hij gooi­de ver­vol­gens het alarm­pi­stool weg. De aan­ge­ver heeft geen ver­won­din­gen op­ge­lo­pen. De ex-part­ner ging naar de wo­ning van de vrouw om zijn zoon geld te ge­ven. De vrouw zei toen te­gen haar zoon dat hij zijn va­der voort­aan op de hoek van de straat moet ont­moe­ten. De ex-man zou toen iets heb­ben te­rug­ge­zegd. Ri­nal­do A stap­te toen uit zijn wa­gen en schoot met zijn alarm­pi­stool op de man. Rech­ter Marie Met­ten­d­af vindt dat dit aan­stel­le­rij en stoer­heid was van de vrouw om zo een op­mer­king naar haar ex-man te ma­ken. Ri­nal­do A, die geen ru­zie had met de ex-man, sprong in de bres voor de vrouw. Ge­tui­gen ver­klaar­den bij de po­li­tie dat ze een har­de knal hoor­den en zij za­gen ook een vlam. Vol­gens om­stan­ders was het niet no­dig dat de man zich op de­ze wij­ze moest ge­dra­gen. De po­li­tie ging naar de plaats en deed een on­der­zoek in de au­to van Ri­nal­do A, die vijf maan­den in ge­vang heeft door­ge­bracht. In zijn au­to wer­den 162 gram co­ca­ï­ne en 0,6 gram hasj aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Ri­nal­do A ver­klaar­de dat hij weet dat het straf­baar is om drugs in be­zit te heb­ben. Of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal zegt dat het voor­werp waar­mee de man heeft ge­scho­ten, geen wa­pen is waar­mee ie­mand let­sel kan wor­den toe­ge­bracht. Ze vindt dat de man be­ter had moe­ten na­den­ken en zijn hoofd be­ter had moe­ten ge­brui­ken. Ze vindt dat een be­ris­ping naar de man die de ver­zor­ging van kin­de­ren op zich heeft, no­dig is. Ra­thi­pal eis­te twaalf maan­den cel­straf, waar­van ze­ven voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest, met een proef­tijd van drie jaar. Ook vroeg zij een boe­te van SRD 250, sub­si­di­air twee we­ken hech­te­nis. De ad­vo­caat zegt dat de man con­se­quent heeft aan­ge­ge­ven dat het een alarm­pi­stool was. Er zijn geen ko­gel­in­sla­gen en hul­zen aan­ge­trof­fen. Ze vroeg de rech­ter om de man in vrij­heid te stel­len, zo­dat hij de On­af­han­ke­lijk­heids­dag sa­men met zijn ge­zin kon vie­ren. Ri­nal­do A be­tuig­de spijt. De rech­ter heeft de man ver­oor­deeld tot twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Ook leg­de zij hem een boe­te op van SRD 250, te ver­van­gen door twee we­ken hech­te­nis. Hij is in vrij­heid ge­steld, maar moet de boe­te nog be­ta­len. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.