Start stu­die ‘In­no­va­tie­ve Eco­no­mi­sche Mo­ge­lijk­he­den voor Su­ri­na­me’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In het ka­der van het uit­voe­ren van het Su­ri­na­me REDD+pro­gram­ma is dins­dag een lo­kaal con­sor­ti­um van con­sul­tants (Co­res­tats) aan­ge­trok­ken om ach­ter­grond­in­for­ma­tie­stu­die te ver­rich­ten. De­ze stu­die zal vier maan­den du­ren en dient da­ta te ge­ne­re­ren om duur­za­me in­no­va­tie­ve mo­ge­lijk­he­den in kaart te bren­gen voor de na­ti­o­na­le REDD+-stra­te­gie. Dit staat in een pers­be­richt van REDD+ Su­ri­na­me.

De fi­nan­cie­ring voor het Rea­di­ness REDD+-pro­ject in Su­ri­na­me komt van­uit de We­reld­bank, die een spe­ci­aal fonds, ‘Fo­rest Car­bon Part­ner­ship Fa­ci­li­ty’, heeft op­ge­zet. Ove­ri­ge ach­ter­grond­in­for­ma­tie­stu­dies, die de ko­men­de we­ken zul­len aan­van­gen, zijn on­der an­de­re on­der­zoek naar land of grond­be­zit en de na­ti­o­na­le stra­te­gie voor REDD+. De ach­ter­grond­stu­dies die vol­gens het be­richt eer­der dit jaar al zijn be­gon­nen, zijn on­der an­de­re on­der­zoek naar ont­bos­sing in Su­ri­na­me en een on­der­zoek naar cor­rup­tie en ver­wan­te ri­si­co’s. Al­le stu­dies zul­len de na­ti­o­na­le con­text van Su­ri­na­me be­schrij­ven. De­ze zijn no­dig om de Na­ti­o­na­le REDD+-stra­te­gie te kun­nen be­pa­len. Su­ri­na­me pre­sen­teer­de in 2013 zijn Rea­di­nes­sPre­pa­ra­ti­on Pro­po­sal (RPP) aan de 14e FCPF-ver­ga­de­ring van het Par­ti­ci­pan­ten Co­mi­té. Hier­bij ont­ving het een goed­keu­ring voor een sub­si­die van USD 3,8 mil­joen ter on­der­steu­ning van REDD+. REDD+ gaat ver­der dan het te­gen­gaan van ont­bos­sing en bos­de­gra­da­tie. Het om­vat ook de be­scher­ming van bos­sen, de rol van bos­sen als op­slag­plaat­sen van CO2 en het duur­zaam ge­bruik van bos­sen als na­tuur­lij­ke hulp­bron. On­der REDD+ kun­nen ook lan­den die al lan­ge­re tijd duur­zaam met hun bos­sen zijn om­ge­gaan, fi­nan­ci­eel ge­com­pen­seerd wor­den. Het plus­te­ken in REDD+ is een me­cha­nis­me dat ge­ba­seerd is op fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie aan ont­wik­ke­lings­lan­den voor on­der an­de­re het sti­mu­le­ren van ver­ant­woor­de hout­kap, het sti­mu­le­ren van her­be­plan­ting en het sti­mu­le­ren van con­ser­ve­rings­ac­ti­vi­tei­ten. Het in­ter­na­ti­o­na­le ini­ti­a­tief REDD+ is dus een po­ging om ont­bos­sing te mi­ni­ma­li­se­ren door fi­nan­ci­ë­le waar­de toe te ken­nen aan bo­men die niet om­ge­hakt noch ver­brand wor­den. REDD+ biedt een unie­ke kans voor Su­ri­na­me om on­danks zijn ver­snel­de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling zijn uit­stoot laag te hou­den.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.