Hulp­po­li­kli­niek Cal­cut­ta of­fi­ci­eel her­o­pend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - De hulp­po­li­kli­niek in het res­sort Cal­cut­ta is dins­dag mid­dels het ont­hul­len van een naam­bord, of­fi­ci­eel her­o­pend. De po­li was van­we­ge re­no­va­tie­werk­zaam­he­den en­ke­le maan­den ge­slo­ten. De ont­hul­ling van het naam­bord vond plaats door dok­ter Jer­rel Ma­ha­bier, voorzitter van het stich­tings­be­stuur van de Re­gi­o­na­le Ge­zond­heids­dienst (RGD). Waar­ne­mend al­ge­meen di­rec­teur van de RGD, Ed­win Noord­zee, zegt heel blij te zijn dat de po­li is ge­re­no­veerd. Hij gaf aan dat hier­mee een taak van de over­heid is ver­vuld. Hij be­dank­te di­s­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay voor de goe­de sa­men­wer­king die de RGD heeft met het com­mis­sa­ri­aat. Vol­gens Noord­zee nam de bur­ger­va­der de ver­ant­woor­de­lijk­heid op zich om het ge­bouw te re­no­ve­ren, wat hij ook heeft ge­daan. De bur­ger­va­der zei tij­dens zijn spreek­beurt, zeer in­ge­no­men te zijn met de her­o­pe­ning van de po­li. Hij be­dank­te de lei­ding van de RGD voor haar in­zet in het dis­trict. Doe­bay vindt het pret­tig dat de be­wo­ners van Cal­cut­ta nu weer dicht bij huis de po­li kun­nen be­zoe­ken en hun me­di­ca­men­ten af­ha­len. De dienst­ver­le­ning van de RGD is hier­mee aan­zien­lijk ver­be­terd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.